Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

laptop oraz środki ochrony indywidualnej

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

2020.09.29

   Powiat Wąbrzeski przystąpił do projektu:  „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii  COVID-19” w oparciu o Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego otrzymał środki finansowe na realizację w wysokości 199.605,00 zł, w tym: środki europejskie w wysokości 168.228,00 zł oraz środki budżetu państwa w wysokości 31.377,00 zł.
 

Nowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  w województwie kujawsko-pomorskim

Nowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w województwie kujawsko-pomorskim

2020.09.09

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie informuje, iż od 1 września 2020 r. rozpoczął działlność Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie we Włocławku ul. Żytnia 58, 87-806 Włocławek, tel. 54 413 50 95 wew. 109,  e-mail: sow@mopr.wloclawek.pl.
 

Pomoc finansowa na koszty nauki. Program „Aktywny samorząd” Moduł II

Pomoc finansowa na koszty nauki. Program „Aktywny samorząd” Moduł II

2020.09.08

Moduł II programu „Aktywny samorząd” dotyczy pomocy w uzyskaniu wykształcenia  na poziomie wyższym, poprzez dofinansowanie kosztów edukacji osób pobierających naukę w szkole wyższej, szkole policealnej lub kolegium. Przez naukę w szkole wyższej należy rozumieć: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie (trzeciego stopnia), prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu) lub szkoły doktorskie.
 

logo

PFRON wydłuża terminy na składanie wniosków i realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w Module III.

2020.09.07

W odpowiedzi na postulaty samorządów Zarząd PFRON, podjął decyzję zmieniającą Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w Module III oraz Module IV programu  „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.