Rodzina w centrum - Etap I

 • Logo

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego

Zgodnie z dyspozycją art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079), w związku z art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie informuje o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego pn. „Rodzina w centrum Etap I”, nr projektu: FEKP.08.25-IZ.00-0003/23, nr naboru: FEKP.08.25-IZ.00-056/23, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027, Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji włączenia społecznego, Działanie 08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Status projektu: wybrany do dofinansowania

Data zawarcia umowy o partnerstwie: 06.03.2024 r.

Planowany okres realizacji: 1.01.2024 r. – 31.12.2026 r.

Partnerzy projektu:

 • Województwo Kujawsko-Pomorskie (ROPS w Toruniu) – Partner Wiodący
 • powiaty:
  • aleksandrowski
  • brodnicki
  • bydgoski
  • chełmiński
  • golubsko-dobrzyński
  • grudziądzki
  • inowrocławski
  • lipnowski
  • mogileński
  • nakielski
  • radziejowski
  • rypiński
  • sępoleński
  • świecki
  • toruński
  • tucholski
  • wąbrzeski
  • włocławski
  • żniński
 • miasta na prawach powiatów:
  • Bydgoszcz
  • Toruń
  • Grudziądz
  • Włocławek
 • DAJ SZANSĘ Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych

Podmioty uczestniczące w realizacji zadań:

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
 • MOPS Bydgoszcz
 • MOPR Toruń/TCUS
 • MOPR Włocławek
 • MOPR Grudziądz/CPDIR
 • PCPR Aleksandrów Kuj.
 • PCPR Brodnica
 • PCPR Bydgoszcz
 • PCPR Chełmno
 • PCPR Golub-Dobrzyń
 • PCPR Grudziądz
 • PCPR Inowrocław
 • PCPR Lipno
 • PCPR Mogilno
 • PCPR Nakło nad Notecią 
 • PCPR Radziejów
 • PCPR Rypin
 • PCPR w Sępólnie Krajeńskim 
 • PCPR Świecie
 • PCPR Toruń
 • PCPR Tuchola
 • PCPR Wąbrzeźno
 • PCPR Włocławek
 • PCPR Żnin 
 • DAJ SZANSĘ Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych

Uzasadnienie przyczyn przystąpienia do realizacji projektu

Powiat Wąbrzeski zadeklarował wolę przystąpienia w charakterze Partnera do projektu pn. „Rodzina w centrum Etap I”, współfinansowanego z Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, Priorytet FEKP.08 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie FEKP.08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. W latach 2016-2023 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie realizowało, w partnerstwie z Województwem Kujawsko-Pomorskim (Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu) oraz innymi partnerami projekty o tożsamym charakterze, tj. Rodzina w Centrum. Z uwagi na pozytywne rezultaty poprzedniego przedsięwzięcia i ogromną korzyść dla rodzin z naszego terenu, Powiat Wąbrzeski podjął decyzję o współpracy w działaniach na rzecz poprawy funkcjonowania rodzin także w perspektywie finansowej 2021-2027.

W ramach projektu w województwie kujawsko-pomorskim powstanie spójny i zintegrowany system wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych, celem którego jest rozwój usług wspierających i aktywizujących rodziny w środowisku lokalnym o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym. Działania podjęte w projekcie będą miały na celu:

 • stworzenie optymalnych warunków dla prawidłowego funkcjonowania rodziny (w tym opieki nad dzieckiem);
 • poprawę możliwości rozwojowych rodziny i jej zdolności do przezwyciężania kryzysów poprzez zwiększenie dostępności do usług społecznych;
 • rozwój współpracy instytucji pomocowych i innych podmiotów zaangażowanych w pracę z dzieckiem i rodziną;
 • rozwój pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych poprzez rozszerzenie pakietu wsparcia w środowisku oraz przeszkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
 • rozwój usług środowiskowych skierowanych do usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej;
 • umożliwienie dostępu do usług wsparcia dla rodzin, w tym rodzin zastępczych;
 • działania na rzecz wzmocnienia procesu usamodzielniania dzieci i młodzieży;
 • podnoszenie kompetencji i doskonalenie kadry wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, wolontariuszy i pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej;
 • działania diagnostyczno-terapeutyczne w obszarze FASD.

Regulamin uczestnictwa w projekcie „Rodzina w centrum Etap I”

 • data: 2024-05-06