Przez naukę do sukcesu

 • Logo Unii Europejskiej

Informacje o projekcie:

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

Projekt: "Przez naukę do sukcesu"

Okres realizacji Projektu: 03.03.2014 - 30.07.2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt "Przez naukę do sukcesu" dobiegł końca.

Projekt  realizowany był w  okresie od 03.13.2014 do 30.07.2015. Wsparciem edukacyjnym objęto uczniów  Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu szkół we Wroniu. W projekcie wzięło udział 210 uczniów zarówno z terenów miejskich jak i wiejskich. W sumie zrealizowano 1800 godzin lekcyjnych z uczniami obydwu szkół. Przeprowadzone zostały zajęcia dodatkowe pozalekcyjne  z zakresu kompetencji kluczowych realizowanych w formie kół zainteresowań jak i zajęcia dydaktyczno wyrównawcze, które pozwoliły na wyrównywanie braków uczniów w zakresie wymaganych osiągnięć edukacyjnych.

W ramach projektu Przez naukę do sukcesu uczniowie brali udział także w zajęciach edukacyjnych m.in. zajęcia z Tożsamości  regionalnej  i wychowania patriotycznego gdzie kształtowano postawy patriotyczne, które służą  identyfikacji narodowej i kulturowej, przygotowują do życia w społeczeństwie i wpływają na kształtowanie więzi z krajem ojczystym. Tym samym przygotowują młode pokolenie do pełnienia ról prospołecznych. Na zajęciach z edukacji ekologicznej uczniowie kształtowali pozytywne  nawyki związane z wielokrotnym wykorzystywaniem przedmiotów, rozwijali poczucie odpowiedzialności za stan środowiska oraz kształtowali proekologiczne postawy i twórcze nawyki, związane z otoczeniem i życiem codziennym. Natomiast na zajęciach z przedsiębiorczości nabyli wiedzę na temat planowania i realizacji kariery zawodowej, zostali przygotowani do aktywnego poszukiwania pracy oraz do świadomego podejmowania decyzji dotyczących przyszłego zawodu, kierunku  dalszego kształcenia.

Na potrzeby realizacji projektu zostały zakupione materiały piśmiennicze, materiały dydaktyczne m.in. podręczniki, słowniki, programy edukacyjne i filmy, które w znacznym stopniu uatrakcyjniło uczniom biorącym udział w projekcie nabywanie dodatkowej wiedzy.  Szkoły wyposażono także w nowoczesny sprzęt- tablice interaktywne i laptopy. Dzięki wdrożeniu nowych, innowacyjnych form nauczania  cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne poprzez  korzystanie z programów i sprzętu zakupionego w ramach projektu dla obydwu szkół  poprawiła się  jakości nauczania.

Osiąganie  rezultaty monitorowane były przez koordynatorów szkolnych jak i  nauczycieli bezpośrednio prowadzących  poszczególne zajęcia stosując m.in.  ankiety i testy rozwiązywane przez uczestników, które ukazały osiągnięte efekty nauczania po zakończonych zajęciach.

Ponadto w ramach projektu uczniowie uczestniczyli w  wyjazdach edukacyjnych, które zwiększyły atrakcyjność zajęć co przyczyniło się do poszerzenia wiedzy teoretycznej jak i praktycznej.

Prowadzenie dodatkowych zajęć wyrównawczych z języków obcych  pozwoliło na uzyskanie lepszych wyników w nauce, utrwalenie wcześniej zdobytych wiadomości w zakresie języka oraz niwelowanie deficytów wiedzy wynikających z nieznajomości struktur gramatyczno-leksykalnych, a  zajęcia  z edukacji ekologicznej pozwoliły  na odkrycie i uporządkowanie wiadomości dotyczących ochrony przyrody w naszym regionie jak również uświadomiły uczestnikom znaczenia ich sposobu życia dla stanu świata.

drukuj (Projekt "Przez naukę do sukcesu" dobiegł końca.)

 • autor: Anna Wetzel - Specjalista ds. Funduszy Zewnętrznych i Promocji, data: 2015-07-28
 • Uczniowie biorący udział w projekcie
 • Uczniowie biorący udział w projekcie
 • Uczniowie biorący udział w projekcie
 • Uczniowie biorący udział w projekcie
 • Uczniowie biorący udział w projekcie
 • Uczniowie biorący udział w projekcie
 • Uczniowie biorący udział w projekcie
 • Uczniowie biorący udział w projekcie
 • Uczniowie biorący udział w projekcie
 • Uczniowie biorący udział w projekcie
 • Uczniowie biorący udział w projekcie
 • Uczniowie biorący udział w projekcie
 • Uczniowie biorący udział w projekcie
 • Uczniowie biorący udział w projekcie
 • Uczniowie biorący udział w projekcie

Projekt "Przez naukę do sukcesu" na finiszu

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu szkół we Wroniu biorą udział w Projekcie „Przez naukę do sukcesu” w  ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

W ramach projektu realizowane są zajęcia:

 • Dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych i ICT: Zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych z ICT w matematyce, ICT, matematyka, biologia, fizyka, język angielski, język niemiecki

 

 • Dodatkowe zajęcia dydaktyczno wyrównawcze:Matematyka, fizyka, język angielski, język niemiecki

 

 • Zajęcia edukacyjne:Edukacja ekologiczna przedsiębiorczość rozwój kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej, Tożsamość regionalna i wychowanie patriotyczne, Doradztwo edukacyjno-zawodowe

 

 • Zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

W projekcie bierze udział 210 uczniów.  W sumie zrealizowano już ponad 1000 godzin lekcyjnych z uczniami obydwu szkół. Na potrzeby realizacji projektu zostały zakupione materiały piśmiennicze, materiały dydaktyczne m.in. podręczniki, słowniki, programy edukacyjne i filmy. Szkoły wyposażono również w nowoczesny sprzęt- tablice interaktywne i laptopy. Zakupione tablice czy laptopy z oprogramowaniami dają możliwość prezentowania i ćwiczenia materiału w bardziej atrakcyjny i dynamiczny sposób. Uczniowie w ten sposób szybciej  i efektywniej przyswajają wiedzę.  

Ponadto w ramach projektu uczniowie mili możliwość uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych  dzięki wyjazdom do  Teatru Polskiego w Bydgoszczy, Opery Nova  w Bydgoszczy czy Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy w ramach zajęć z zakresu świadomości i ekspresji kulturowej . Uczniowie  biorący udział w zajęciach z edukacji ekologicznej wzięli udział w wyjeździe do przedsiębiorstwa Toruńskie Wodociągi , RIPOK w Niedźwiedziu oraz do Gospodarstwa ekologicznego.

Jednocześnie projekt zakładał również indywidualne i grupowe doradztwo edukacyjno-zawodowe. Dzięki tym zajęciom uczniowie poznali sposoby rozwiązywania. Rozwiązywania problemów  powiązanych z wyborem kierunku kształcenia, drogi kształcenia i planowaniem kariery zawodowej.

Prowadzenie dodatkowych zajęć wyrównawczych z języków obcych  pozwoliło na uzyskanie lepszych wyników w nauce, utrwalenie wcześniej zdobytych wiadomości w zakresie języka oraz niwelowanie deficytów wiedzy wynikających z nieznajomości struktur gramatyczno-leksykalnych, a  zajęcia  z edukacji ekologicznej pozwoliły  na odkrycie i uporządkowanie wiadomości dotyczących ochrony przyrody w naszym regionie jak również uświadomiły uczestnikom znaczenia ich sposobu życia dla stanu świata.

drukuj (Projekt "Przez naukę do sukcesu" na finiszu)

 • autor: Anna Wetzel - Specjalista ds. Funduszy Zewnętrznych i Promocji, data: 2015-04-28
 • Uczniowie biorący udział w projekcie
 • Uczniowie biorący udział w projekcie
 • Uczniowie biorący udział w projekcie
 • Uczniowie biorący udział w projekcie
 • Uczniowie biorący udział w projekcie
 • Uczniowie biorący udział w projekcie
 • Uczniowie biorący udział w projekcie
 • Uczniowie biorący udział w projekcie
 • Uczniowie biorący udział w projekcie
 • Uczniowie biorący udział w projekcie
 • Uczniowie biorący udział w projekcie
 • Uczniowie biorący udział w projekcie