Ogłoszenia

  • grafika zabytki43067

Komunikat - Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Komunikat. Informujemy, iż Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ogłosiła wyniki naboru II edycji Rządowego Programu

  • Ogłoszenie o zamknięciu drogi Niedźwiedź - Kurkocin (pełna treść w informacji)

Zamknięcie drogi na odcinku Niedźwiedź - Kurkocin

Informujemy, że droga powiatowa nr 1726 C Niedźwiedź – Tokary będzie w dniu dzisiejszym 02.10.2023r. w godzinach 9.00 – 17.00 i w dniach 03.10. – 06.10.2023 r w godzinach 8.00 – 17.00 czasowo zamknięta na odcinku Niedźwiedź – Kurkocin w km 0+000 – 3+215 ze względu na układanie warstw bitumicznych.

  • pole maków o zachodzie słońca

Biogazownie rolnicze: bezpłatne warsztaty

12 października ruszy cykl bezpłatnych warsztatów dotyczących funkcjonowania biogazowni rolniczych dla osób zainteresowanych budową takiej instalacji oraz dla przedstawicieli administracji publicznej. Zapraszamy do udziału.

  • Możliwość płatności kartą za bilet miesięczny

Od dziś za bilet miesięczny zapłacisz kartą!

Informujemy, że od teraz należność za zakup biletu miesięcznego na dowolną linię autobusową w wyznaczone dni w kasie biletowej na dworcu PKS a także bezpośrednio w autobusie na linii nr 25688 U  (z PKS na dworzec PKP i z powrotem) będzie można uregulować za pomocą karty.

  • Ogłoszenie o remoncie nawierzchni przejazdu kolejowego w Czystochlebiu

W dniach 25-29 września na przejeździe kolejowym w Czystochlebiu będą wykonywane prace remontowewe!

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku - wykonawca robót torowych informuje, że w dniach od 25 do 29 września wykonywane będą prace związane z remontem nawierzchni w przejeździe kolejowym na linii kolejowej nr 353 w ciągu drogi powiatowej nr 1722C w miejscowości Czystochleb.

INFORMACJA DOTYCZĄCA KART PARKINGOWYCH

Od 29 września 2023 r. w związku z wygaśnięciem § 18a rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych, osoba z niepełnosprawnością będzie musiała złożyć wniosek osobiście.

Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości, położnej w Dębowej Łące oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 274/8

Ogłasza się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego, wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 274/8 o powierzchni 9,3238 ha, położonej w obrębie Dębowa Łąka gmina Dębowa Łąka, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie księga wieczysta KW nr TO1W/00030379/8.

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość stanowiącą powiatowy zasób nieruchomości, działkę nr 274/8 o powierzchni 9,3238 ha położoną w obrębie Dębowa Łąka

W dniu 13 lipca Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie podjął uchwałę Nr 192/376/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiący załącznik do niżej umieszczonej uchwały, wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, Urzędu Gminy w Dębowej Łące, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronach internetowych Starostwa Powiatowego.

Wykaz nieruchomości powiatu wąbrzeskiego przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny

Przeznacza się do zbycia w drodze darowizny nieruchomość stanowiącą powiatowy zasób nieruchomości, działkę nr 274/7 o powierzchni 0,0343 ha położoną w obrębie Dębowa Łąka gmina Dębowa Łąka, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie księga wieczysta nr TO1W/00030379/8, gdzie w dziale II wpisano: właściciel -Powiat Wąbrzeski.

Zmiana terminu zgłoszenia zbycia, nabycia pojazdów oraz zarejestrowania pojazdów sprowadzonych z Unii Europejskiej

Od dnia 1 lipca 2023r. obowiązuje termin 30 dni na: zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego, zarejestrowanie pojazdu niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej od dnia jego sprowadzenia.

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”

Zawiadomienie o konsultacjach ws. projektu Program współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami na rok 2023 z mieszkańcami Powiatu Wąbrzeskiego

Celem konsultacji jest zebranie opinii i pozyskanie dodatkowych informacji, doświadczeń, sugestii mieszkańców, grup społeczno-zawodowych lub organizacji pozarządowych do projektu, o którym mowa w pkt. 2. Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023 zgodnie z Uchwałą Nr 163/307/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami  Powiatu Wąbrzeskiego.