Ogłoszenia

Zawiadomienie o konsultacjach ws. projektu Program współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami na rok 2023 z mieszkańcami Powiatu Wąbrzeskiego

Celem konsultacji jest zebranie opinii i pozyskanie dodatkowych informacji, doświadczeń, sugestii mieszkańców, grup społeczno-zawodowych lub organizacji pozarządowych do projektu, o którym mowa w pkt. 2. Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023 zgodnie z Uchwałą Nr 163/307/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami  Powiatu Wąbrzeskiego.