Aktualności

INFORMACJA DOTYCZĄCA OKRESU WAŻNOŚCI ORZECZEŃ ORAZ KART PARKINGOWYCH

W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw w dniu 22.12.2023r. ustawy z dnia 19.12.2023r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz.U z 2023r. poz. 2768)* informujemy, że: Orzeczenia o niepełnosprawności/ o stopniu niepełnosprawności, których okres upłynął/upływa między dniem: 09.03.2020r.** – 29.09.2024r. – zachowują ważność do dnia 30.09.2024r. – jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego*** orzeczenia o niepełnosprawności/o stopniu niepełnosprawności.

INFORMACJA DOTYCZĄCA KART PARKINGOWYCH

Od 30 września 2023 r. w związku z wygaśnięciem § 18a rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych, osoba z niepełnosprawnością będzie musiała złożyć wniosek osobiście.

Informacja dotycząca okresu ważności orzeczeń oraz kart parkingowych

W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw w dniu 05 maja 2023 r. ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz.852). Ustawa wchodzi w życie z dniem 20 maja 2023 r., jednakże przepisy dotyczące m.in.: ważności orzeczeń (tj.: art.10, art.23-24) wchodzą w życie z dniem 06 SIERPNIA 2023 r.*.

Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w okresie stanu zagrożenia epidemicznego

W związku z odwołaniem stanu epidemii w dniu 16 maja 2022 r. oraz ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego na obszarze RP w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 od 16 maja 2022 r. informujemy o ważności dokumentów w trakcie trwania stanu epidemii na podstawie ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2185).

1)    Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Art. 15h. 1. 
Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności 
albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych którego ważność:
1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 

2)    Przedłużenie ważności kart parkingowych osoby niepełnosprawnej.

Art. 15h. 2. 
Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okres wskazany w ust. 1, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463, 694, 720 i 1641) zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.


3)    Przedłużenie ważności kart parkingowych placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Art. 15h. 3. 
Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Na podstawie w/w przepisów wprowadzona została zasada ciągłości ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Ważność orzeczeń została ustawowo wydłużona do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności. 
W związku z powyższym wszystkie orzeczenia, których ważność upływa od 8 marca zachowują ważność zgodnie z w/w przepisem. 
W przypadku orzeczeń, których ważność upływała od 9 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r., warunkiem przedłużenia ważności, było złożenie w tym terminie (tj. od 9 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r.) ponownego wniosku o wydanie orzeczenia.

Przedłużenie ważność orzeczenia następuje z mocy prawa. 
Powiatowe zespoły nie wydają  zaświadczeń potwierdzających przedłużenie ważności orzeczeń i kart parkingowych wynikającego z art. 15 w/w ustawy.


Powyższe uregulowania mają na celu zabezpieczenie praw osób niepełnosprawnych w trakcie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, w tym możliwości dalszego korzystania  z ulg i uprawień na podstawie przedłużonego orzeczenia w sytuacji, gdy nie jest możliwe zebranie się składu orzekającego w zespole, czy zgromadzenie wymaganej dokumentacji medycznej z powodu trudności z dostępem do specjalistów, jak i chęć osobistego udziału w posiedzeniu składu orzekającego.