Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA Ogólna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:


Administratorem Twoich danych osobowych będzie Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie.


Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: ul. Wolności 44, 88-200 Wąbrzeźno, tel. 56-688-24-50 do 57, e-mailowo: pzon@wabrzezno.pl.


Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych: Paweł Maćkowiak, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail 
na adres: iod@wabrzezno.pl.
1.    Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
•    6 ust. 1 lit c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
•    6 ust. 1 lit. a na podstawie Twojej zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie 
do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. podanie nr telefonu, adresu e-mail.
2.    Twoje dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi m.in. podmioty świadczące usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, organy ścigania, podatkowe, oraz inne podmioty, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pracownikom oraz współpracownikom administratora.
 Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
3.    Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji i tak:
•    do 50 lat od dnia zrealizowania Twojego wniosku,
•    w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż do czasu wskazanego w pkt 1.
4.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:
•    dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO;
•    sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
•    usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, jeżeli:
1.    wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
2.    dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane 
lub w których były przetwarzane;
3.    dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
•    ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, jeżeli:
1.    osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
2.    przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
3.    administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
4.    osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
•    cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez administratora przed jej cofnięciem
5.    Podanie Twoich danych:
•    jest wymogiem ustawy na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówisz podania Twoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa,
•    jest dobrowolne i odbywa się na podstawie Twojej zgody, która może być cofnięta 
w dowolnym momencie.
6.    Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r.
7.    Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 
w formie profilowania.
8.    Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.