Rozbudowa i modernizacja DPS

 • logo projektu

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WĄBRZEŹNIE zrealizował inwestycję

Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie jest jednostką organizacyjną Powiatu Wąbrzeskiego.

Placówka jest domem stałego pobytu przeznaczonym dla osób przewlekle i psychicznie chorych. Celem placówki jest zapewnienie przebywającym  w niej osobom warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności, niezależności oraz umożliwienie rozwoju osobowości a w miarę możliwości także samodzielności.

Standard usług świadczonych przez domy pomocy społecznej, określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz.1837).

Osiągnięcie określonych standardów jest gwarancją dalszego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie, chodzi tu między innymi o standardy świadczonych usług dotyczących zapewnienia mieszkańcom placówki odpowiednich warunków lokalowych wolnych od barier architektonicznych, usług bytowych i opiekuńczych.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie w ramach Osi Priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej. Działanie 3.2.Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

W ramach projektu zaplanowano wykonanie niezbędnych prac budowlano-remontowych oraz dostawę mebli i wykładzin.

Zakres działań przewidzianych do realizacji w ramach projektu obejmuje:

 • Prace wykonane w latach 2007-2008:
  • Montaż systemu sygnalizacji pożarowej.
 • rozbudowa i modernizacja DPS

2.Remont pomieszczeń w budynku DPS.

Wyremontowano pomieszczenie terapii zajęciowej, które podzielone zostało na dwa pomieszczenia: palarnię i pokój dzienny: dotychczasowe pomieszczenie palarni przekształcono na gabinet lekarski.

Pomieszczenie magazynu podzielone zostało na dwa niezależne pomieszczenia. Przeprowadzono kapitalny remont dwóch łazienek.

3. Podłączenie centrali telefonicznej.

4. Modernizacja bramy wjazdowej.

5. Wymiana 29 okien z drewnianych na plastikowe oraz wymiana 1 sztuki drzwi wejściowych do budynku Domu.

6. Adaptacja 4 pomieszczeń biurowych na pierwszym piętrze budynku na cele mieszkalne. Pomieszczenia zostały pomalowane i odświeżone w ramach środków własnych.

 • rozbudowa i modernizacja DPS

7.Remont     istniejących    łazienek    i    dostosowanie    do     potrzeb    osób   niepełnosprawnych.   Łazienki   zostały   wyremontowane  oraz  dostosowane  do potrzeb   osób  niepełnosprawnych.

  • rozbudowa i modernizacja DPS

8.Adaptacja 5 pomieszczeń  na łazienki:

 • parter   –  po magazynie chemicznym i podręcznym, maglowni,
 • pierwsze piętro – po pomieszczeniu biurowym,
 • drugie piętro     - po magazynie podręcznym.Ponadto  dobudowano  brakującą  ilość  łazienek  zgodnie  z   obowiązującymi wymogami   i   wytycznymi   Rozporządzenia   Ministra   Polityki   Społecznej  z   dnia   19 października  2005 roku  w   sprawie   domów pomocy społecznej.

 • rozbudowa i modernizacja DPS

9.Dostosowanie pomieszczeń po magazynie dla kierownika Działu MOT, gdzie pomalowano  ściany, sufit,  wymieniono  wykładzinę   podłogową, wykonano ścianę  działową.

 • rozbudowa i modernizacja DPS

10.Remont  i   dostosowanie   do   potrzeb   osób   niepełnosprawnych   wejścia głównego  do  budynku   i   estakady.


Wzmocniono   konstrukcję   pomostu  wejściowego  poprzez doprojektowanie  ośmiu  słupów   betonowych   opartych   na  stopach fundamentalnych, zbrojonych  krzyżowo   prętami.   Konstrukcję  górnej płyty pomostu poddano renowacji, a   izolacje  poziome  wymieniono  na  nowe   i przykryto wylewką  betonową. Ułożono kostkę z polbruku i poddano renowacji schody wejściowe na  pomost.    • rozbudowa i modernizacja DPS

II. Prace wykonane w latach 2009-2010

1.Termomodernizacja   budynku obejmująca wymianę  pozostałych   okiem. Ściany budynku ocieplono styropianem FS15 o grubości 10 centymetrów oraz ościeży 2  centymetrów,  systemem  docieplania  Atlas  Stoper. Dokonano   wymiany   obróbek   blacharskich  oraz  konserwacji   istniejących  obróbek- orynnowania  i   instalacji   zewnętrznych.
 • rozbudowa i modernizacja DPS

2.Remont świetlico-kaplicy na poziomie niskiego parteru.

 • rozbudowa i modernizacja DPS

3.Dobudowa wejścia – wiatrołapu.

 • rozbudowa i modernizacja DPS

4.Remont kapitalny kuchni i jadalni.


Posadzki   w   pomieszczeniach    produkcyjno - magazynowo-socjalnych   oraz  ciągach   komunikacyjnych   wyłożone   zostały   terakotą  posadzkową
przeciwpoślizgową.  Ściany   wyłożone   zostały   płytkami   glazurowymi   do
wysokości  2  metrów od posadzki, pozostała część ściany została pomalowana
farbą  wodoodporną.
 • rozbudowa i modernizacja DPS
 • rozbudowa i modernizacja DPS

5.Modernizacja posadzek w pokojach mieszkalnych, korytarzach, przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Dokonano  demontażu  zużytych wykładzin,  poziomowania  posadzek oraz ułożenia  wykładzin termozgrzewalnych.
 • rozbudowa i modernizacja DPS
 • rozbudowa i modernizacja DPS

6.Wyposażenie     pokoi      mieszkalnych,   pomieszczeń   pomocniczych,    sal  terapeutycznych w niezbędny sprzęt i meble-przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Wyposażono   pokoje    mieszkalne,   pomieszczenia    pomocnicze,     sale  terapeutyczne   w   niezbędne   meble   i   sprzęt   z   przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

 • rozbudowa i modernizacja DPS

7.Utwardzenie terenu wokół budynku.

 


Na   istniejącej   nawierzchni   zostanie   ułożona   kostka   systemem   polbruk grubości  8  cm   na    podsypce   piaskowo-cementowej.  Istniejące
wyeksploatowane  obrzeża  i  krawężniki  zostaną  wymienione na systemowe.     
Wokół   budynku   zostanie    wykonana    opaska   z   dekoracyjnego  tłucznia kamiennego.
Zakończenie tego zadania zaplanowano na wrzesień 2010 roku.   

Całkowita wartość projektu wynosi 1 271 286,80 PLN, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 659 670,70 PLN • autor: Katarzyna Fic, data: 2010-07-02