Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego

 • logo polski ładlogo polski ład 09.05.2024

RZĄDOWY PROGRAM POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU WĄBRZESKIEGO 

Beneficjent: Powiat Wąbrzeski
Wartość inwestycji: 4 938 600,91 zł

PROMESA NR 01/2021/2786/PolskiLad – 4 691 670,86 zł
Wkład własny: 246 930,05 zł

Termin realizacji inwestycji: sierpień 2024.

W ramach zadania zostaną przebudowane dwie drogi powiatowe :

 • nr 1713C Książki-Kruszyny od km 2+300 do km 5+885
 • nr 1714C Myśliwiec-Zaskocz-Książki od km 3+098 do km 3+637

Opis inwestycji:
Projekt polega na przebudowie dróg powiatowych  o łącznej długości ok. 5 km. 
W ramach zadania zostanie wykonane wzmocnienie nawierzchni poprzez wyrównanie profilu istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z poszerzeniem i ułożenie warstwy ścieralnej, umocnienie poboczy, konserwację rowów przydrożnych, budowę peronów na przystankach autobusowych, remont przepustów pod drogą, wymianę oznakowania pionowego. Drogi objęte niniejszym wnioskiem są w złym stanie technicznym, z licznymi nierównościami poprzecznymi i podłużnymi. Realizacja przedsięwzięcia skróci czas dojazdu do przedszkoli, szkół, obiektów użyteczności publicznych, służb ratowniczych. Umożliwi łatwiejszy dostęp do szpitala, przychodni zdrowia, dworca PKP oraz do zakładów pracy i lokalnych podmiotów gospodarczych. Przebudowane drogi zapewnią także dostęp do terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie powiatu. Ponadto wpłyną pozytywnie na rozwój ośrodków gospodarczych i społeczno-kulturalnych zlokalizowanych przy objętych projektem drogach poprzez ich skomunikowanie z drogami wyższej kategorii, co przełoży się na podniesienie rozwoju i konkurencyjności regionu.

 • autor: Wydział Funduszy Zewnętrznych i Promocji.

Przebieg inwestycji, stan na maj 2024r.:

- droga powiatowa Nr 1713C Książki-Kruszyny od km 2+300 do km 5+885

 • droga w budowie
 • droga w budowie
 • droga w budowie
 • droga w budowie
 • droga w budowie
 • droga w budowie
 • droga w budowie
 • droga w budowie

- droga powiatowa Nr 1714C Myśliwiec-Zaskocz-Książki od km 3+098 do km 3+637

 • droga w budowie
 • droga w budowie
 • droga w budowie
 • droga w budowie
 • tablica informacyjna

Przebieg inwestycji, stan na czerwiec 2024r.:

- droga powiatowa Nr 1713C Książki-Kruszyny od km 2+300 do km 5+885

 • droga 1
 • droga w budowie
 • droga w budowie3
 • droga w budowie
 • droga w budowie
 • droga w budowie