Czym zajmuje się wydział?

Czym się zajmuje wydział?

Wydział w ramach ogólnego prowadzenia i nadzoru nad zamówieniami publicznymi w Starostwie i Jednostkach Powiatu przygotowuje i bierze czynny udział w zespole realizującym inwestycje i przedsięwzięcia Powiatu Wąbrzeskiego. W swej pracy odpowiada również za całokształt spraw związanych z informatyzacją urzędu i jego obsługą w tym zakresie. Ponadto  wydział odpowiada za  administrację nieruchomościami będącymi własnością Powiatu.


W zakresie Zamówień Publicznych:

 1. Przeprowadzanie czynności proceduralnych przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych (planowanie, szacowanie wartości zamówienia, sporządzanie SWZ, publikacja ogłoszeń, ocena ofert, przygotowanie protokołów, umów, informacji, odpowiedzi itp.)
 2. Prowadzenie postępowań poniżej 130 000 zł netto, zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych Powiatu Wąbrzeskiego;
 3. Prowadzenie zamówień współfinansowanych ze środków UE tj. kwalifikowalności wydatków, rozeznanie rynku, zasada konkurencyjności;
 4. Współpraca z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz Jednostkami Organizacyjnymi Powiatu w szczególności w zakresie prawidłowego przygotowania dokumentacji niezbędnych do udzielenia zamówień publicznych;
 5. bieżące monitorowanie wykonywanych przedsięwzięć w zakresie ich zgodności z przepisami prawa zamówień publicznych, w tym opiniowania wszelkich zmian zachodzących w toku ich realizacji, oraz przygotowywanie w tym zakresie niezbędnej dokumentacji (sporządzanie pisemnych zmian do umowy, informacji, odpowiedzi itp.);
 6. wprowadzenie regulaminu zamówień publicznych Powiatu Wąbrzeskiego obejmujące jednostki organizacyjne powiatu oraz nadzór nad procedurami prowadzonych postępowań.
 7. prowadzenie sprawozdawczości i analiz związanych z tematyką  zamówień publicznych,
 8. przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień;
 9. prowadzenie ewidencji postępowań o udzielenie zamówień;
 10. prowadzenie rejestru zawartych umów dotyczących postępowań o udzielenie zamówień.

W zakresie informatyzacji:

 1. Utrzymanie, obsługa techniczna i rozwój infrastruktury informatycznej Starostwa;
 2. administracja i obsługa techniczna strony internetowej Powiatu oraz Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa;
 3. administrowanie siecią komputerową w Starostwie;
 4. zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej i dostępu do informacji zapisywanych w komputerowych bazach danych;
 5. nadzór nad eksploatacją sprzętu komputerowego i oprogramowania w Starostwie;
 6. dobór sprzętu i oprogramowania informatycznego w Starostwie, modernizowanie oraz inspirowanie rozwoju zastosowań informatyki;
 7. zabezpieczenie łączności telefonicznej oraz e-mailowej;

W zakresie administrowania mieniem Powiatu:

 1. zarządzanie budynkami administracyjnymi Starostwa oraz gospodarka lokalami biurowymi;
 2. wykonywanie czynności związanych z zabezpieczeniem mienia oraz ochroną Starostwa;
 3. opracowywanie umów związanych z obsługą nieruchomości, w tym umów ubezpieczenia,
 4. bieżące utrzymywanie budynków i lokali we właściwym stanie technicznym w tym planowanie i wykonywanie bieżących napraw, konserwacji i remontów budynku;
 5. gospodarowanie środkami rzeczowymi Starostwa.
 6. prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w materiały biurowe, sprzęt i urządzenia biurowe niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań, gospodarka mieniem ruchomym;
 7. czynności związane z utrzymaniem samochodów służbowych;
 8. opracowywanie umów z dostawcami mediów;
 9. przygotowywanie umów najmu, dzierżawy, użyczenia oraz ich wypowiadanie;
 10. naliczanie i aktualizowanie czynszów za najem i dzierżawę,
 11. wystawianie faktur za należności związane z najmem nieruchomościami oraz sprzedażą składników rzeczowych.