Przez naukę do sukcesu II

 • RPO

Projekt pt.: „Przez naukę do sukcesu II”

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia i rozwój kompetencji kluczowych, uczniów w szkołach, których organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski. Wsparciem w projekcie zostaną objęci uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół we Wroniu, Technikum w Zespole Szkół we Wroniu, Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące.
 • pomoce

Zakup pomocy dydaktycznych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące

W ramach  projektu pt.: "Przez naukę do sukcesu II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące trafiły pomoce dydaktyczne do zajęć z terapii polisensorycznej i sensorycznej, logopedycznych, terapii pedagogicznej oraz zajęć z elementami muzykoterapii.  
Całkowita wartość pomocy dydaktycznych, które trafiły do SOSW w Dębowej Łące zakupionych w ramach projektu to 16 019,76 zł.  
Celem projektu jest podniesienie jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia ogólnego 317 uczniów w szkołach na terenie Powiatu Wąbrzeskiego oraz podniesienie kompetencji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych.

Całkowita wartość projektu: 780 045,13 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 663 038,36 zł
Wkład własny: 40 000,00 zł

 

 • autor: Wydział Funduszy Zewnętrzynych i Promocji
 • 1. Zakupione pomoce dydaktyczne
 • 2. Zakupione pomoce dydaktyczne
 • 3. Zakupione pomoce dydaktyczne
 • 4. Zakupione pomoce dydaktyczne
 • 5. Zakupione pomoce dydaktyczne
 • 6. Zakupione pomoce dydaktyczne
 • 7. Zakupione pomoce dydaktyczne
 • 8. Zakupione pomoce dydaktyczne
 • 9. Zakupione pomoce dydaktyczne
 • Staże

Staże w ramach projektu Przez naukę do sukcesu II dobiegły końca.

W ramach  projektu pt.: "Przez naukę do sukcesu II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - 31 uczniów w miesiącu lipcu i sierpniu 2018 i 2019 roku odbyło staże m.in. w Wąbrzeskim Domu Kultury w Wąbrzeźnie, Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, Urzędzie Pracy w Wąbrzeźnie, Urzędzie Gminy Ryńsk, GOPS w Wąbrzeźnie, czy Urzędzie Miasta Wąbrzeźno.
Zadania w ramach stażu były wykonywane zgodnie z programem stażu, przygotowanym przez podmiot przyjmujący na staż we współpracy z Beneficjentem i przedkładanym do podpisu stażysty. Program uwzględniał potrzeby i potencjał danego stażysty wykonującego swoje obowiązki pod nadzorem opiekuna stażu, wyznaczonego na  etapie  przygotowań do realizacji zadania. Każdy stażysta został indywidualne wprowadzony w zakres obowiązków oraz zapoznał z zasadami i procedurami obowiązującymi w organizacji, w której odbywał staż.
Staż odbywał się na podstawie umowy, która zawierała podstawowe warunki przebiegu działania w okresie trwania stażu,  wysokość  przewidywanego  stypendium,  miejsce  wykonywania  prac, zakres obowiązków oraz dane opiekuna stażu.
W ramach budżetu projektu zapewnione były również: refundacja wynagrodzenia opiekuna stażu u pracodawcy, zwrot kosztów dojazdu ucznia spoza miejsca zamieszkania na staż, ubezpieczenie NNW oraz koszty niezbędnych wstępnych badań lekarskich przed rozpoczęciem stażu.  

 

 • autor: Wydział Funduszy Zewnętrzynych i Promocji
 • 1. Uczniowie w trakcie trwania stażu
 • 2. Uczniowie w trakcie trwania stażu
 • 3. Uczniowie w trakcie trwania stażu
 • 4. Uczniowie w trakcie trwania stażu

Rusza nabór na zajęcia w ramach projektu "Przez naukę do sukcesu II".

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór uczniów do projektu pt.: „Przez naukę do sukcesu II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne. Termin składania dokumentów: od 2 - 20września 2019r. Zainteresowanych uczniów udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie udziału poprzez składanie deklaracji uczestnictwa w sekretariatach szkół i placówkach objętych wsparciem oraz w Biurze projektu.

 • staże

Trwają staże organizowane w ramach projektu "Przez naukę do sukcesu II"

Trwają staże organizowane w ramach projektu "Przez naukę do sukcesu II".

 • ZSO

Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w "Centrum Chemii w Małej Skali".

Dnia 29.03.2019 roku ramach projektu „Przez naukę do sukcesu II” uczniowie wraz z nauczycielami wąbrzeskiego liceum wzięli udział w wycieczce do "Centrum Chemii w Małej Skali" w Toruniu.

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów na staże w ramach projektu "Przez naukę do sukcesu II".

 • Zajęcia w ramach projektu
 • EFS

Zajęcia edukacyjne w ramach projektu pn. „Przez naukę do sukcesu II”.

Trwają zajęcia edukacyjne w ramach projektu pn. „Przez naukę do sukcesu II”.

 • SOSZW

Zajęcia z doradztwa edukacyjno - zawodowego w ramach projektu "Przez naukę do sukcesu II"

Zajęcia z doradztwa edukacyjno - zawodowego w ramach projektu "Przez naukę do sukcesu II".

 • STAŻE

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZNIÓW DO PROJEKTU - „Przez naukę do sukcesu II”

   Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór uczniów do projektu pt.: Przez naukę do sukcesu II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.
   Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia i rozwój kompetencji kluczowych 317 uczniów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski...