Aktualności

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej w Powiecie Wąbrzeskim w 2024 r.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania NPP/NPO oraz edukacji prawnej w Powiecie Wąbrzeskim w 2024

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert  w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Wąbrzeskim w 2024

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Wąbrzeskim w 2024 r.

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Wąbrzeskim w 2024 r.

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Wąbrzeskim w 2024 r.

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Wąbrzeskim w 2024 r.

 • Ubezwłasnowolnienie

REPREZENTACJA OSOBY UBEZWŁASNOWOLNIONEJ CAŁKOWICIE LUB CZĘŚCIOWO W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWA POLSKIEGO

Do osiemnastego roku życia dzieci (także te z niepełnosprawnościami), pozostają pod władzą rodzicielską z mocy prawa, co oznacza, że to rodzice sprawują nad nimi opiekę i występują w ich imieniu.

SENIOR NA ZAKUPACH

 • autor: AUTOR TREŚCI
 • Męskie dłonie zapisujące notatki na kartce na biurku. Obok leży laptop

Gdy nie jesteś w stanie spłacić zadłużenia - jak najszybciej poinformuj o tym wierzyciela

Terminowe spłacanie zaciągniętych zobowiązań to nasz obowiązek, który przyjęliśmy na siebie w związku z zawarciem umowy, np. umowy pożyczki lub umowy kredytu. 

 • Mężczyzna pracujący przy biurku

Dyżury specjalistyczne w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej uruchomiło projekt punktów specjalistycznych, w których odbywają się dyżury specjalistyczne w dedykowanych punktach w całej Polsce. Główna ideą tej inicjatywy jest zaoferowanie i wykorzystanie wiedzy, doświadczenia prawników oraz doradców obywatelskich w szerszym zakresie, niż tylko na terenie ich macierzystych powiatów.

Najczęściej zadawane pytania:

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy

Z nieodpłatnej pomocy skorzystać może KAŻDA OSOBA FIZYCZNA, PO ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, to warunkiem skorzystania z pomocy jest dodatkowe oświadczenie, że w ciągu ostatniego roku nie zatrudniałeś innych osób oraz zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna

 • informację o stanie prawnym lub obowiązkach i uprawnieniach,
 • wskazanie sposobów rozwiązania problemu prawnego,
 • sporządzenie projektu pisma (z wyłączeniem spraw
  w toczących się już postępowaniach), w tym o zwolnienie z kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika,
 • poinformowanie o kosztach i ryzyku finansowym skierowania sprawy do sądu,
 • nieodpłatną mediację.

Co obejmuje nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

 • rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji, zwłaszcza w sprawach zadłużenia, mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,
 • poinformowanie o przysługujących uprawnieniach lub ciążących obowiązkach,
 • wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, np. poprzez sporządzenie planu wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielenie pomocy w jego realizacji,
 • skierowanie do odpowiednich instytucji lub placówek nieodpłatnej pomocy,
 • nieodpłatną mediację.

Co obejmuje nieodpłatna mediacja

NPP i NPO obejmuje także świadczenie nieodpłatnej mediacji (jeśli nie skierował do niej sąd lub inny podmiot). Możesz liczyć na:

 • poinformowanie o możliwościach i korzyściach polubownych metod rozwiązywania sporów,
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie mediacji w sprawie karnej,
 • przeprowadzenie mediacji,
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna pomoc dla Uchodźcow z Ukrainy / Безкоштовна допомога біженцям з України

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: www.sc.org.pl/ukraina/nieodplatna-pomoc-prawna-dla-uchodzcow-z-ukrainy

Для отримання додаткової інформації відвідайте:
www.sc.org.pl/ukraina/nieodplatna-pomoc-prawna-dla-uchodzcow-z-ukrainy

Stowarzyszenie prowadzące NPP w Powiecie Wąbrzeskim w 2023 roku:

https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-wabrzeski-2023/