Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych

 B2ZaCwAvMA1ZAAAAAElFTkSuQmCC

,,Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego”


Beneficjent: Powiat Wąbrzeski
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa RPKP.06.00.00 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry
Działanie RPKP.06.03.00 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną
Poddziałanie RPKP.06.03.02 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego
Całkowita wartość projektu: 1 735 837,37 zł
Wydatki kwalifikowane: 1 735 837,37 zł
Dofinansowanie: 1 475 461,76 zł
Wkład UE (EFRR): 1 475 461,76 zł

Przedmiotem projektu jest przebudowa i modernizacja pracowni zawodowych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie (CKPiU) wraz z zakupem wyposażenia oraz doposażenie pracowni zawodowej w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie (ZSZ).

W wyniku projektu zostaną stworzone 2 pracownie w CKPiU:

 1. żywienia i usług gastronomicznych oraz
 2. wytrzymałości materiałów i pomiarów.

Ponadto zostanie zakupione wyposażenie do 3 pracowni CKPiU:

 1. sterowań i napędów pneumatycznych i hydraulicznych,
 2. mechatroniczna - stanowisko do badań i eksploatacji układów sensorycznych,
 3. obróbki metali

oraz 1 pracowni w ZSZ: programowania obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC). Beneficjentem projektu jest Powiat Wąbrzeski.

 

Projekt będzie realizowany w budynkach: CKPiU przy ul. Staszica 2 oraz ZSZ przy ul. Żeromskiego 6 w Wąbrzeźnie. 

 

Harmonogram realizacji projektu 

 1. Prace przygotowawcze I kwartał 2019.
 2. Roboty budowlane, nadzór inwestorski: I-IV kwartał 2020.
 3. Zakup wyposażenia pracowni: I-IV kwartał 2020.
 4. Zarządzanie projektem i promocja(w ramach kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem): I-IV kwartał 2020.

Celem głównym realizacji projektu jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych oraz w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie.

Realizacja projektu będzie trwać od lutego 2019 r. do 31 grudnia 2020r. 

PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU

Nowoczesne pracownie dla uczniów szkół zawodowych

W dniu 24 lutego 2020 r. pomiędzy Instytucją Pośredniczącą - Województwem Kujawsko - Pomorskim a Powiatem Wąbrzeskim została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego”.
Na realizację przedsięwzięcia Powiat Wąbrzeski otrzyma dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości nie większej niż 85 % tj. 1 475 461,76 zł całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Pozostała kwota w wysokości 260 375,61 zł pochodzić będzie z budżetu powiatu i będzie to wkład własny samorządu w realizację przedsięwzięcia.

Celem głównym realizacji projektu jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych oraz w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie.

Projekt obejmuje przebudowę i modernizację pracowni zawodowych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie wraz z zakupem wyposażenia oraz doposażenie pracowni zawodowej w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie.

W wyniku projektu zostaną utworzone 2 pracownie w CKPiU:

 1. żywienia i usług gastronomicznych - pracownia pozwoli na prowadzenia zajęć praktycznych z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu oraz przeprowadzanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.
 2. wytrzymałości materiałów i pomiarów: dla kształcenia uczniów zawodów mechanicznych, a także uczniów technikum mechatronicznego, jak i słuchaczy KKZ o profilach mechanicznych i mechatronicznych

Ponadto zostanie zakupione wyposażenie do 3 pracowni CKPiU:

 1. sterowań i napędów pneumatycznych i hydraulicznych,
 2. mechatroniczna -stanowisko do badań i eksploatacji układów sensorycznych,
 3. obróbki metali

oraz 1 pracowni w ZSZ: programowania obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC).

Projekt będzie realizowany w budynkach: CKPiU przy ul. Staszica 2 oraz ZSZ przy ul. Żeromskiego 6 w Wąbrzeźnie.

Zakończenie realizacji - 31 grudnia 2020 r.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, Pod działania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020