Pomoc rodzinie, osobom niepełnosprawnym i ochrona zdrowia

 • Utworzyliśmy placówkę opiekuńczo wychowawczą

Utworzyliśmy placówkę opiekuńczo wychowawczą dla 14 dzieci

Zwiększenie dostępności do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w powiecie wąbrzeskim poprzez utworzenie placówki opiekuńczo wychowawczej. W sezonie wakacyjnym 2018 r. rozpoczęły się prace budowlane związane z utworzeniem placówki opiekuńczo wychowawczej w Powiecie Wąbrzeskim. Budynek w Książkach po byłym DPS został zaadoptowany do utworzenia domu dziecka, w którym przebywać będzie mogło 14 wychowanków.

 • Środowiskowy Dom Samopomocy we Wroniu

Prowadzimy Środowiskowy Dom Samopomocy we Wroniu

Dnia 1 grudnia 2017 r., odbyło się otwarcie nowego Środowiskowego Domu Samopomocy. Ośrodek jest  profesjonalną placówką dziennego pobytu, której głównym zadaniem jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności osób uczestniczących w zajęciach niezbędnych do samodzielnego życia.  Placówka ma swoją siedzibę we Wroniu i jest przeznaczona dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz osób wskazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

 • Dzieci z rodzin zastępczych na wycieczce w górach

Wycieczka w góry, święto Rodzicielstwa Zastępczego, warsztaty dla dzieci - zrealizowaliśmy projekt Rodzina w Centrum 2

W dniu 23 stycznia 2018 w nowej siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu przy ul. Bartkiewiczówny 93 spotkali się przedstawiciele samorządu województwa Kujawsko-Pomorskiego, przedstawiciele samorządów terytorialnych ziemskich i grodzkich Dyrektorzy i Kierownicy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu podpisania umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Rodzina w Centrum 2”.

 • Dzicie biorące udział w projekcie

Utworzyliśmy Centrum Wspierania Rodziny w Wąbrzeźnie

W ramach projektu na terenie Powiatu Wąbrzeskiego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie powstało Centrum Wspierania Rodziny (CWR), które mieści się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44, pokój nr 4. W powstałym centrum, od lutego 2017 r. odbywa się specjalistyczne poradnictwo prawne, psychologiczne, pedagogiczne i psychiatryczne.

 • Projekt prozdrowotny

Osoby z grona ryzyka wystąpienia nowotworu mogły skorzystać z badań profilaktycznych i zajęć zdrowego stylu życia - projekt PL13

Projekt polegał na realizacji działań profilaktycznych oraz promocyjnych zmierzających do mniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów złośliwych, które zalicza się do chorób związanych ze stylem życia. Potrzeba realizacji Projektu wynikała z faktu, że nowotwory złośliwe na podstawie wskaźnika SMR stanowią główną przyczynę zgonów w Powiecie Wąbrzeskim, następuje wzrost liczby zachorować w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców.

 • Winda przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym we Wroniu

Przebudowa i rozbudowa wejścia do budynku placówki edukacyjnej oraz budowa podnośnika dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Celem zadania było przystosowanie obiektu szkolnego we Wroniu do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez przebudowę wejścia do budynku wraz z montażem windy.

Na ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych zostały złożone trzy oferty o wartości: 423 234,06 zł, 439 110,00 zł oraz 441 170,15 zł. Najkorzystniejsza oferta przekraczała wysokość zaplanowanych w budżecie środków na realizację zadania. Mając na uwadze konieczność zakończenia zadania w terminie określonym w umowie o dofinansowanie zadania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (30 październik 2020 r.) oraz przed przeniesieniem do Wronia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, uchwałą Nr 71/116/2020 z dnia 16 lipca 2020 r. Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie zwiększył planowane nakłady na realizację przedsięwzięcia.

Umowa z wykonawcą robót budowlanych – Firmą Handlowo-Usługową „ANMAR” z Wąbrzeźna – ostała podpisana w dniu 3 sierpnia 2020 r. Termin zakończenia robót budowlanych został wyznaczony na 30 października 2020 r.

Poniesione nakłady w łącznej kwocie 442 856,56 zł obejmują:

 1. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 12 700,00 zł;
 2. roboty budowlano-montażowe: 423 234,06 zł;
 3. wykonanie tablicy informacyjnej: 922,50 zł;
 4. wynagrodzenie inspektora nadzoru: 6 000,00 zł.

Zostały one sfinansowane:

 1. środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 150 000,00 zł;
 2. środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 46 555,00 zł;
 3. dochodami własnymi Powiatu: 246 301,56 zł.
 • Winda przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Zakup i montaż windy-podnośnika pionowego dla Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Wąbrzeźnie dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Poniesione wydatki w 2019 r. objęły:
1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 1 200,00 zł;
2) zakup i montaż windy-podnośnika pionowego oraz wykonanie placu przed wejściem do Poradni: 58 441,11 zł.

Stosownie do podpisanej w dniu 24 lipca 2019 r. z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umowy nr WRR/000300/02/D zadanie zostało dofinansowane przez Fundusz kwotą 26 499,47 zł w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

 • Pokój dla uczennic w ciąży

Powiat zapewnia wsparcie uczennicom w ciąży

Program przewiduje m.in. zadanie 1.5 programu „Pomoc uczennicom w ciąży” polegające na przygotowaniu dwóch pokoi dla dwóch uczennic w ciąży nieakceptowanych przez środowisko rodzinne, a chcących kontynuować naukę. Pokoje takie przygotowano wraz z częścią sanitarną na terenie internatu Ośrodka za kwotę dotacji wynoszącej 10 000 zł. Zadanie ukończono w grudniu 2022 r.

Montaż windy hydraulicznej do przewozu osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej

W ramach standaryzacji Domu Pomocy Społecznej w 2005 r przeprowadzono modernizacje placówki poprzez montaż windy hydraulicznej z szybem zewnętrznym do przewozu osób niepełnosprawnych. Koszt tego zadania wynosił 180 280 zł. Na realizacje tej inwestycji zostały przeznaczone środki własne powiatu w wysokości 122 280 zł oraz pozyskane ze źródeł zewnętrznych – dotacja celowa z Samorządu Województwa Kuj – Pom. w wysokości 58 000zł.