Przez naukę do sukcesu IV

  • Logo %3

 

Projekt pt.: „Przez naukę do sukcesu IV”
Nr RPKP.10.02.02-04-0011/20
Beneficjent: Powiat Wąbrzeski
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja
Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe
Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne
Całkowita wartość projektu: 421 866,25 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 400 696,25 zł
Wkład własny: 21 170,00 zł

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia oraz rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 120 uczniów oraz kształcenie nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Działowskiego, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski. Uczniowie otrzymają kompleksowe wsparcie w postaci dodatkowych zajęć z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego, języka niemieckiego, narzędzi TIK, oraz zajęć w zakresie kształtowania i rozwijania postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej. Szkoła przeprowadzi również zajęcia z wykorzystaniem metody eksperymentu w nauczaniu biologii, chemii, geografii i fizyki.
Kompleksowe wsparcie otrzymają również uczniowie ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w postaci zajęć specjalistycznych. Zaplanowano realizację staży zawodowych dla 64 uczniów u pracodawców i przedsiębiorców oraz doradztwa zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy. W ramach projektu 15 nauczycieli skorzysta ze wsparcia w zakresie: szkolenia z wykorzystania metod eksperymentu w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych oraz szkolenia w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i kształcenia specjalnego. Szkoła zostanie doposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.

  • rekrutacjarekrutacja1

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uzupełniający uczniów do projektu pt.: „Przez naukę do sukcesu IV”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

  • REKRUTACJA

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uzupełniający do projektu "Przez naukę do sukcesu IV"

Nabór na zajęcia w ramach projektu "Przez naukę do sukcesu IV".

  • REKRUTACJA

Rusza nabór na zajęcia w ramach projektu "Przez naukę do sukcesu IV"

Ogłoszenie o naborze uczniów do projektu

  • IMG_20220324_101823

Nowe pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy w Zespole Szkół Ogólnokształcących

Do ZSO trafiły pomoce dydaktyczne i nowoczesny sprzę komputerowy.

  • plakat kolaż notatka

Ruszyły staże zawodowe

Z dniem 1 lipca 2022r. w ramach trzech projektów realizowanych przez Powiat Wąbrzeski z Europejskiego Funduszu Społecznego tj. „Dziś nauka jutro praca IV" ...

 

  • 30934

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór na staże w ramach projektu "Przez naukę do sukcesu IV"

15 kwietnia 2022r rozpoczyna się nabór na staże w ramach projektu "Przez naukę do sukcesu IV".

  • 30934

Nabór uzupełniający do projektu "Przez naukę do sukcesu IV"

Nabór uzupełniający do projektu "Przez naukę do sukcesu IV".

  • REKRUTACJA

Nabór do projektu "Przez naukę do sukcesu IV"

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów do projektu "Przez naukę do sukcesu IV".