Rodzina w Centrum

 • RODZINA W CENTRUM
 • RODZINA W CENTRUM
 • RODZINA W CENTRUM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie zrealizowało projekt partnerski „Rodzina w Centrum”

Projekt realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w partnerstwie z 3 Miejskimi Ośrodkami Pomocy Rodzinie, 1 Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz 19 Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie z Województwa Kujawsko – Pomorskiego i współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Okres realizacji projektu: od 01.07.2016 r. do 30.06.2018 r.

Ogólna wartość projektu: 11482020,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 9759717,00 zł.

CEL PROJEKTU - W POWIECIE WĄBRZESKIM ROZWINIĘTE ZOSTANĄ USŁUGI WSPARCIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w Województwie Kujawsko – Pomorskim. Działania przyczynią się do rozwoju i poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, a tym samym zapewnią rodzinom możliwość lepszego funkcjonowania w przyszłości.

UTWORZONO CENTRUM WSPIERANIA RODZINY W WĄBRZEŹNIE

W ramach projektu na terenie Powiatu Wąbrzeskiego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie powstało Centrum Wspierania Rodziny (CWR), które mieści się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44, pokój nr 4. W powstałym centrum, od lutego 2017 r. odbywa się specjalistyczne poradnictwo prawne, psychologiczne, pedagogiczne i psychiatryczne. Ponadto organizowane są działania edukacyjne, warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych, warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie, mediacje rodzinne, terapia rodzinna i grupowa, superwizja rodzin zastępczych, zajęcia animacyjne dla dzieci, warsztaty dla wolontariuszy, promocja rodzicielstwa zastępczego, a także przyznawane będą bony edukacyjne dla osób opuszczających pieczę zastępczą.

KTO JEST BENEFICJENTEM PROJEKTU?

Beneficjentami projektu są rodziny zastępcze, osoby korzystające ze wsparcia pomocy społecznej, w tym rodziny naturalne przeżywające trudności opiekuńczo – wychowawcze o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (w tym rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny), osoby przebywające i opuszczające pieczę zastępczą, osoby sprawujące pieczę zastępczą, kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego, wolontariusze oraz osoby, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

KTO MOŻE KANDYDOWAĆ DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH?

Kandydaci, którzy chcą uczestniczyć w szkoleniach realizowanych w ramach projektu, muszą spełniać następujące warunki formalne:

przynależeć do grup docelowych projektu;
posiadać zameldowanie (stałe lub czasowe) na terenie Powiatu Wąbrzeskiego;
nie korzystać z takich samych form wsparcia jednocześnie w żadnym innym projekcie współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny;
osoby, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie, zobowiązane są do podpisania i przedłożenia następujących dokumentów: deklaracji uczestnictwa w projekcie, wypełnionego formularza zgłoszeniowego, oświadczenia uczestnika projektu w tym zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku oraz innych dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia udziału w projekcie.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Rekrutacja ma charakter ciągły i prowadzona jest zgodnie z zasadą równych szans.

 

x9i7Tv8QOZBJAAAAABJRU5ErkJggg==

 

Przebieg realizacji projektu:

Wyjazd edukacyjny z elementami integracyjnymi 12-16.02.2018 Gdańsk

W dniach 12-16 lutego 2018 r. odbył się drugi 5 dniowy wyjazd edukacyjny z elementami integracyjnymi do Gdańska dla rodzin zastępczych, biologicznych i ich dzieci w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie projektu pn. „ Rodzina w Centrum”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś proritetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Celem wyjazdu było wzmocnienie więzi uczuciowej pomiędzy członkami rodzin, trenowanie umiejętności społecznych i kompetencji opiekuńczych a także obserwacja rzeczywistych relacji panujących pomiędzy rodzicami i dziećmi, promowanie właściwego modelu życia rodziny oraz podnoszenie świadomości na temat problemów społecznych.


Podczas wyjazdu został przeprowadzony trening kompetencji społecznych, który dotyczył m. in. wzmocnienia więzi uczuciowej, trenowania umiejętności społecznych, kompetencji opiekuńczych,  promowania właściwego modelu życia. Zajęcia prowadzono z wykorzystaniem aktywnych metod pracy warsztatowej, angażując i aktywizując w proces szkolenia wszystkich uczestników.


Uczestnicząc w ćwiczeniach i warsztatowych formach pracy, uczestnicy zajęć mogli odwoływać się do własnego doświadczenia, a nową wiedzę odnieść do własnego życia, sytuacji, potrzeb i bieżących problemów, które mogli w toku spotkań konsultować indywidualnie z pedagogiem i psychologiem lub na forum grupy, z czego większość osób korzystała, wykazując się otwartością i zaangażowaniem w proces szkolenia.


W trakcie warsztatów dla rodziców i starszych dzieci, młodsze dzieci brały udział w zajęciach animacyjnych pod kierunkiem wykwalifikowanych animatorów czasu wolnego.


Rodziny zastępcze i biologiczne wraz ze swoimi dziećmi miały okazję skorzystać z bogatego programu kulturalno – animacyjnego, w tym między innymi zabawy karnawałowej,   z wyjazdu do Sopotu, zwiedzania Latarni Morskiej, Sopockiego Molo, Krzywego Domku, a także korzystania z atrakcji Aquaparku w Sopocie.

 • 1. Wyjazd edukacyjny do Gdańska
 • 2. Wyjazd edukacyjny do Gdańska
 • 3. Wyjazd edukacyjny do Gdańska
 • 4. Wyjazd edukacyjny do Gdańska
 • 5. Wyjazd edukacyjny do Gdańska
 • 6. Wyjazd edukacyjny do Gdańska
 • 7. Wyjazd edukacyjny do Gdańska
 • 8. Wyjazd edukacyjny do Gdańska
 • 9. Wyjazd edukacyjny do Gdańska
 • 10. Wyjazd edukacyjny do Gdańska
 • 11. Wyjazd edukacyjny do Gdańska
 • 12. Wyjazd edukacyjny do Gdańska
 • 13. Wyjazd edukacyjny do Gdańska
 • 14. Wyjazd edukacyjny do Gdańska
 • 15. Wyjazd edukacyjny do Gdańska
 • 16. Wyjazd edukacyjny do Gdańska
 • 17. Wyjazd edukacyjny do Gdańska
 • 18. Wyjazd edukacyjny do Gdańska
 • 19. Wyjazd edukacyjny do Gdańska

Spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej

Dnia 17 listopada w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci w ramach realizowanego projektu pn. „Rodzina w Centrum”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Celem spotkania było promowanie idei tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej.Szkolenie prowadziła Pani Monika Tomaszewska pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, wieloletni praktyk , osoba  przeprowadzająca szkolenia kwalifikujące dla kandydatów na rodziny zastępcze również z terenu Powiatu Wąbrzeskiego.

Uczestnikami szkolenia była kadra pomocy społecznej z terenu powiatu. Podczas spotkania mogliśmy poszerzyć swoją wiedzę z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej, zapoznać się z ciekawym filmem edukacyjnym i wysłuchać wykładu specjalnego gościa, którym była pani Hanna Rutkowska, prowadząca Rodzinny Dom Dziecka wraz z swoim pełnoletnim wychowankiem Danielem. Pani Hania opowiedziała nam poruszającą historię założenia przez nią i męża Rodzinnego Domu Dziecka oraz podzieliła się trudnościami i sukcesami swojej codziennej pracy.
 

 • 1. Spotkanie w Starostwie Powiatowym
 • 2. Spotkanie w Starostwie Powiatowym
 • 3. Spotkanie w Starostwie Powiatowym
 • 4. Spotkanie w Starostwie Powiatowym
 • 5. Spotkanie w Starostwie Powiatowym
 • 6. Spotkanie w Starostwie Powiatowym
 • 7. Spotkanie w Starostwie Powiatowym
 • 8. Spotkanie w Starostwie Powiatowym

Spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej 22.05.2018 r.

W dniu 22.05.2018 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie odbyło się kolejne spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci w ramach projektu pn. „Rodzina w Centrum”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2


W spotkaniu uczestniczyli psycholodzy i pedagodzy szkół z Powiatu Wąbrzeskiego, kuratorzy wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich w Sądzie Rejonowym w Wąbrzeźnie oraz dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie.


Szkolenie prowadził Pan Maciej Kluczyk wychowawca/opiekun w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Inowrocławiu, wieloletni praktyk  świadczący sługi pedagogiczne i szkoleniowe, doradztwo rodzinne, mediacje rodzinne.


Celem spotkania było promowanie idei tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej.
 

 • 1. Spotkanie w Starostwie Powiatowym
 • 2. Spotkanie w Starostwie Powiatowym
 • 3. Spotkanie w Starostwie Powiatowym
 • 4. Spotkanie w Starostwie Powiatowym
 • 5. Spotkanie w Starostwie Powiatowym
 • 6. Spotkanie w Starostwie Powiatowym
 • 7. Spotkanie w Starostwie Powiatowym
 • 8. Spotkanie w Starostwie Powiatowym
 • 9. Spotkanie w Starostwie Powiatowym
 • Artykuł prasowy

Spotkanie podsumowujące projekt „Rodzina w Centrum”

W dniu 29.06.2018 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt pn. „ Rodzina w Centrum”, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w latach 2016/2018, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.


Wśród zaproszonych gości byli Członek Zarządu Powiatu Wąbrzeskiego Karol Sarnecki pracownicy socjalni i asystenci rodzin z Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Wąbrzeskiego, Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wąbrzeźnie kom. Krzysztof Lenartowski oraz przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Maria Rosołek i Małgorzata Stasiak.

Podczas spotkania specjalista ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Magdalena Kamińska i pracownik socjalny - koordynator merytoryczny projektu Marika Mądra zaprezentowały efekty dwuletniej realizacji projektu. Ponadto Dyrektor tut. Centrum Justyna Przybyłowska, członek Zarządu Karol Sarnecki i przedstawiciel ROPS w Toruniu Maria Rosołek podziękowali przybyłym gościom za dwuletnią współpracę podczas realizacji projektu, podkreślając wpływ świadczonych usług w ramach projektu na poprawę funkcjonowania uczestników i zaprosili do współpracy podczas realizacji projektu RWC 2.

B0uvKMLyzKphAAAAAElFTkSuQmCC

 • 1. Spotkanie podsumowujące projekt „Rodzina w Centrum”
 • 2. Spotkanie podsumowujące projekt „Rodzina w Centrum”
 • 3. Spotkanie podsumowujące projekt „Rodzina w Centrum”
 • 4. Spotkanie podsumowujące projekt „Rodzina w Centrum”
 • 5. Spotkanie podsumowujące projekt „Rodzina w Centrum”
 • 6. Spotkanie podsumowujące projekt „Rodzina w Centrum”
 • 7. Spotkanie podsumowujące projekt „Rodzina w Centrum”
 • 8. Spotkanie podsumowujące projekt „Rodzina w Centrum”
 • 9. Spotkanie podsumowujące projekt „Rodzina w Centrum”
 • 10. Spotkanie podsumowujące projekt „Rodzina w Centrum”
 • 11. Spotkanie podsumowujące projekt „Rodzina w Centrum”
 • 12. Spotkanie podsumowujące projekt „Rodzina w Centrum”
 • 13. Spotkanie podsumowujące projekt „Rodzina w Centrum”
 • 14. Spotkanie podsumowujące projekt „Rodzina w Centrum”
 • 15. Spotkanie podsumowujące projekt „Rodzina w Centrum”
 • 16. Spotkanie podsumowujące projekt „Rodzina w Centrum”
 • 17. Spotkanie podsumowujące projekt „Rodzina w Centrum”