Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Rusza projekt pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"

Rusza projekt pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"

2020.09.03

INFORMACJA

   Powiat Wąbrzeski w związku z przystąpieniem do projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" którego celem jest wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID 19

logo

Dyżur psychologa w miesiącu wrześniu 2020 r.

2020.09.03

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie informuje, iż w miesiącu wrześniu 2020 r. dyżury psychologa w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej odbędą się 09.09.2020 r. oraz 16.09.2020 r. w godzinach 18:05-20:05 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Wolności 44 w Wąbrzeźnie.

Projekt „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno – zawodowa  osób z niepełnosprawnościami”

Projekt „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

2020.08.13

   Od 11 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 roku można składać wnioski o powierzenie grantów w ramach projektu pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu inwestycyjnego 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych
w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem powierzenia grantu jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON.

 

logo

Informacja o projekcie pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” - RPKP.09.03.02-04-0085/20

2020.08.07

   Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w  Toruniu wraz z  Partnerami realizuje projekt dofinansowany z  Funduszy Europejskich Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"

 

UWAGA! Termin składania wniosków do 31 sierpnia 2020 r.

UWAGA! Termin składania wniosków do 31 sierpnia 2020 r.

2020.08.03

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie przypomina, że do 31 sierpnia 2020 r. można składać wnioski w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach programu można uzyskać wsparcie do zakupu m.in. sprzętu elektronicznego, wózków inwalidzkich elektrycznych, skuterów inwalidzkich o napędzie elektrycznym, oprzyrządowania do posiadanego samochodu. Można także uzyskać pomoc na kurs prawa jazdy i opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu, żłobku albo na inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem .