Pomoc dla osób z niepełnosprawnościami

Pomoc dla osób z niepełnosprawnościami

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej,która ma na celu umożliwienie osobom z niepełnosprawnością uczestnictwo z życiu społecznym. Zadania:
- sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych;
- zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów;
- likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych;
- uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;
- usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika;
- koszty tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.

Realizowane programy:
- „Aktywny Samorząd”,
- „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III”,
- „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” – „Dostępne mieszkanie” i „Mieszkanie
 dla absolwenta”.

Podstawy prawne: 
- ustawa o rehabilitacji zawodowej i Społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694 ze zm.)
- rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 2284).

Więcej informacji w zakładkach po lewej stronie.