Monitoring wizyjny

Klauzula informacyjna – monitoring na terenie Starostwa Powiatowego

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – zwanego dalej jako RODO informujemy, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Wąbrzeski. 
Możecie Państwo się  z nim kontaktować w następujący sposób: 
-    listownie na adres siedziby: 
                Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie, 
                ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, 
-    e-mail: starostwo@wabrzezno.pl, 
-    telefonicznie 56 688-27-45.
Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został także powołany inspektor ochrony, z którym możecie Państwo się z nim kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@wabrzezno.pl .
1.    Na podstawie:
1)    art. 6 ust. 1  lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. L 119 z 4.5.2016),
2)    art. 222  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
3)    art. 4b ustawy z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 1998 Nr 91 poz. 578). 
Monitoring wizyjny prowadzony jest celu wykonania obowiązków prawnych ciążących  na administratorze tj. zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

2.    Państwa dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in.: podmiotom świadczącym usługi telekomunikacyjne, pocztowe, ubezpieczeniowe, podmiotom kontrolującym administratora. 
Państwa dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków. 
Państwa dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże przekazanie  danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw. 

3.    Państwa dane osobowe przewarzane będą w systemie informatycznym do 30  dni, następnie ulegają automatycznemu usunięciu – nadpisaniu, chyba że nagrania obrazu stanowić będą dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin w/wym. ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

4.    Osoba, która  zarejestrowana została w systemie monitoringu,  ma prawo do:
1)    dostępu do treści danych  na podstawie art. 15 RODO
2)    sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
3)    usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO jeżeli:
a)    dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
b)    dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
4)    ograniczenia przetwarzania danych  na podstawie art. 18 RODO jeżeli:
a)    osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
b)    przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c)    administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d)    osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
5.    Podstawa do pozyskania Państwa danych wynika z przepisów prawa.
6.    Przysługuje Państwu także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, Warszawa, w razie uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7.    Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.
8.    Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

  • autor: Administrator, data: 2024-06-05

Załączniki

  • autor: Administrator