Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • strategiaStrategia

Aktualizacja Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wąbrzeskiego

Strategia ORSG Powiat Wąbrzeski...

 • Posiedzenie Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju...

Posiedzenie Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wąbrzeskiego.

  W dniu 24.04.2018r. o godz. 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wąbrzeskiego w skład, którego wchodzą: Starosta Wąbrzeski – Krzysztof Maćkiewicz, Burmistrza Wąbrzeźna – Leszek Kawski, Wójt Gminy Dębowa Łąka – Stanisław Szarowski, Wójt Gminy Książki – Jerzy Dutkiewicz obecni na spotkaniu jak również przedstawiciele Gminy Ryńsk oraz Gminy Płużnica...

 • kreska

Aktualizacja Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wąbrzeskiego

 • kreska
 • kreska

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Powiatu Wąbrzeskiego


 

W dniu 17 marca 2016 r. Komitet Sterujący Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wąbrzeskiego zatwierdził aktualizację Strategię Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wąbrzeskiego.

 • kreska

W dniu 16 września 2015 r. Komitet Sterujący Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wąbrzeskiego zatwierdził Strategię Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wąbrzeskiego.
Podczas spotkania omówione zostały wyniki konsultacji społecznych strategii ORSG, które trwały od 28 sierpnia do 11 września 2015 r.. W konsultacjach mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy powiatu wąbrzeskiego. Informacja o konsultacjach zamieszczona była na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie i wszystkich gmin z terenu powiatu wąbrzeskiego, w lokalnych mediach oraz tablicach ogłoszeń. Ponadto dokument strategii był wyłożony w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie oraz podczas dożynek w Książkach i Dębowej Łące.
W wyniku przeprowadzonych konsultacji zgłoszone zostały 23 uwagi ze strony samorządów, ich jednostek organizacyjnych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw i mieszkańców. Uwagi dotyczyły uzupełnienia i korekty dokumentu oraz dodania projektów tzw. komplementarnych. Komitet Sterujący po dyskusji uwzględnił zgłoszone uwagi w strategii. Następnie podjęto uchwałę o zatwierdzeniu dokumentu strategii ORSG.  
Zatwierdzona strategia ORSG została przekazana do zaopiniowania Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Strategia powstała przy współpracy wszystkich samorządów z terenu powiatu wąbrzeskiego, ich jednostek organizacyjnych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców. W dokumencie zostały określone projekty, które będą realizowane w ramach polityki terytorialnej lub z wykorzystaniem innych możliwości finansowania. Przedsięwzięcia wskazanie do realizacji w ramach polityki terytorialnej (lista podstawowa) będą przedmiotem negocjacji w ramach Kontraktu Regionalnego, tj. porozumienia zawartego pomiędzy samorządami Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego a Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

drukuj ()

 • kreska

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH PROJEKTU STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU WĄBRZESKIEGO

Starosta Wąbrzeski

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wąbrzeskiego na podstawie uchwały nr 2/6/2015 Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wąbrzeskiego z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia projektu Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wąbrzeskiego oraz listy projektów stanowiących integralną część strategii w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych

Projekt Strategii powstał przy współpracy sygnatariuszy porozumienia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wąbrzeskiego tzn. wszystkich samorządów z terenu powiatu wąbrzeskiego oraz instytucji i podmiotów działających na jego terenie, które mogą mieć wpływ na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej ORSG.

W dokumencie zostały określone główne kierunki rozwojowe Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wąbrzeskiego oraz projekty planowane do realizacji w ramach polityki terytorialnej lub z wykorzystaniem innych możliwości finansowania.  Przedsięwzięcia wskazane do realizacji w ramach polityki terytorialnej (lista podstawowa) będą przedmiotem negocjacji w ramach Kontraktu Regionalnego, tj. porozumienia zawartego pomiędzy samorządami Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczegoa Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 28 sierpnia 2015 r. i zostaną zakończone w dniu 11 września  2015 r.

Projekt Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wąbrzeskiego wraz z formularzem konsultacji dostępne są na stronie internetowej www.wabrzezno.pl, w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44 (pok. 119), na stronach internetowych oraz w siedzibach sygnatariuszy Porozumienia na rzecz rozwoju ORSG Powiatu Wąbrzeskiego tj. Gminy Miasto Wąbrzeźno, Gminy Dębowa Łąka, Gminy Książki, Gminy Płużnica, Gminy Wąbrzeźno oraz na stronach internetowych partnerów społeczno-gospodarczych, wchodzących w skład Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wąbrzeskiego z głosem opiniodawczo-doradczym tj. Lokalnej Grupy Działania Wieczno, Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica, Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Wąbrzeskiego.

Wszelkie propozycje do projektu strategii prosimy przekazać na formularzu konsultacji społecznych do dnia 11września 2015 r.

 • w formie pisemnej (osobiście lub pocztą) na adres: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno wpisując w temacie „Konsultacje projektu Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wąbrzeskiego”,
 • pocztą elektroniczną na adres: wr@wabrzezno.pl, wpisując w temacie „Konsultacje projektu Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wąbrzeskiego”,
 • faksem pod numerem: 56 688 27 59,
 • bezpośrednio do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44
 • bezpośrednio do Urzędów Gmin wchodzących w skład ORSG Powiatu Wąbrzeskiego tj. Gminy Miasto Wąbrzeźno, Gminy Dębowa Łąka, Gminy Książki, Gminy Płużnica, Gminy Wąbrzeźno.

Konsultowane dokumenty:

- Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wąbrzeskiego,

- Załączniki do Strategii ORSG Powiatu Wąbrzeskiego.

 • autor: Krzysztof Maćkiewicz - Starosta Wąbrzeski
 • kreska

Projekt Diagnozy do Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wąbrzeskiego

drukuj (Projekt Diagnozy do Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wąbrzeskiego)

 • autor: Anna Wetzel - Specjalista ds. Funduszy Zewnętrznych i Promocji, data: 2015-05-15
 • kreska

Nabór projek­tów propozycji przed­się­wzięć do strategii Obszaru Roz­woju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Wąbrzeskiego

Propozycje projektów można zgłaszać na załączonym wzorze fiszki w formie pisemnej do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44 – pok. 130 lub elektronicznie na adres e-mail: wr@wabrzezno.pl w terminie do końca maja br.

drukuj ()

 • autor: Anna Wetzel - Specjalista ds. Funduszy Zewnętrznych i Promocji, data: 2015-05-15
 • kreska

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do włączenia się w przygotowanie Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wąbrzeskiego poprzez wypełnienie załączonej ankiety. Państwa udział w procesie programowania lokalnego jest niezwykle ważny i niezbędny w  identyfikowaniu obszarów problemowych oraz określaniu kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego naszego powiatu.

Przyjęte przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Założenia polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020 określają sposób wdrażania funduszy europejskich na poziomie powiatu poprzez utworzenie Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Podejście terytorialne przy wdrażaniu funduszy unijnych oznacza odejście od postrzegania obszarów tylko przez pryzmat granic administracyjnych na rzecz definiowania ich na podstawie potencjałów i barier rozwoju terytoriów. Spojrzenie na problemy i wyzwania dla dalszego rozwoju naszych społeczności powinno być szersze niż tylko granica sołectwa czy gminy. Będzie wymagać to współpracy przy kreowaniu i realizowaniu przedsięwzięć w partnerstwie wspólnie z samorządami gmin i samorządem powiatu.

Opracowanie strategii wskazującej na potencjał i bariery,  a także opisującej kierunki i cele rozwojowe w sferze  społecznej i gospodarczej jest warunkiem wnioskowania o dofinansowanie przedsięwzięć  ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wszelkie informacje dotyczące strategii zamieszczane są na stronie internetowej www.wabrzezno.pl w zakładce „Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wąbrzeskiego”.

drukuj ()

 • autor: Anna Wetzel - Specjalista ds. Funduszy Zewnętrznych i Promocji, data: 2015-02-12
 • kreska
 • -
  • autor: Anna Wetzel - Specjalista ds. Funduszy Zewnętrznych i Promocji, data: 2015-03-26

drukuj ()

 • kreska

Posiedzenie Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wąbrzeskiego.

Podczas spotkania 29 stycznia br., na potrzeby opracowania i wdrażania Strategii, zostały powołane: Komitet Sterujący oraz Zarząd Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wąbrzeskiego. Szczegółowe zasady funkcjonowania Komitetu Sterującego i Zarządu zostały określone w ich regulaminach. Ponadto powołany został zespół roboczy ds. opracowania strategii. 

Komitet Sterujący tworzą następujące strony porozumienia: Powiat Wąbrzeski reprezentowany przez Starostę Wąbrzeskiego, Gmina Miasto Wąbrzeźno reprezentowana przez Burmistrza Wąbrzeźna, Gmina Dębowa Łąka reprezentowana przez Wójta Gminy Dębowa Łąka , Gmina Książki reprezentowana przez Wójta Gminy Książki, Gmina Płużnica reprezentowana przez Wójta Gminy Płużnica, Gmina Wąbrzeźno reprezentowana przez Wójta Gminy Wąbrzeźno oraz przedstawiciel Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W skład Zarządu weszli: Krzysztof Maćkiewicz - Starosta Wąbrzeski (przewodniczący), Leszek Kawski - Burmistrz Wąbrzeźna (członek),  Marcin Skonieczka - Wójt Gminy Płużnica (członek). 

drukuj (Posiedzenie Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wąbrzeskiego.)

 • autor: Anna Wetzel - Specjalista ds. Funduszy Zewnętrznych i Promocji, data: 2015-02-09
 • -
 • -
 • kreska

Spotkanie z ORSG w ramach polityki terytorialnej

Spotkanie z ORSG w ramach polityki terytorialnej 27 stycznia 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się  spotkanie z przedstawicielami samorządów lokalnych z 17 Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w regionie. Rozmowy ze starostami, burmistrzami i wójtami dotyczyły wdrażania trzeciego poziomu polityki terytorialnej, stanu prac nad  Strategiami ORSG oraz ostatecznego kształtu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 
Projekty realizowane w ramach polityki terytorialnej to przedsięwzięcia przekraczające granice pojedynczych samorządów lokalnych, reagujące na największe problemy regionu i integrujące powiązane ze sobą obszary Kujaw i Pomorza. W naszym regionie proces planowania i wdrażania polityki terytorialnej będzie się odbywał na czterech poziomach:

 1. ZIT wojewódzki – obejmuje miasta Bydgoszcz i Toruń oraz obszar powiązany z nimi funkcjonalnie;
 2. Poziom regionalny/subregionalny – obejmuje Włocławek, Grudziądz, Inowrocław wraz z obszarami powiązanymi z nimi funkcjonalnie tzw. OSI (Obszar Strategicznej Interwencji);
 3. Poziom ponadlokalny (powiatowy) – obejmuje swym zasięgiem obszar powiatu ziemskiego (Obszar Rozwoju Społeczno-Gospodarczego);
 4. Poziom lokalny – rozwój w ramach idei rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność lokalną (RLKS), na którym funkcjonują LGD.

Podstawą trzeciego poziomu polityki terytorialnej są obszary powiatów ziemskich. Jego realizacja będzie się opierać na partnerstwie wchodzących w skład danego powiatu samorządów lokalnych. Zasięg terytorialny wszystkich Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego (ORSG) został określony przez zarząd województwa na podstawie deklaracji jednostek samorządu terytorialnego o chęci współpracy w ramach ORSG. Przedstawiciele samorządów z terenów poszczególnych ORSG podpisali już 17 porozumień tworzących lokalne partnerstwa. Korzystają też ze wsparcia ekspertów przy przygotowywaniu Strategii rozwoju dla poszczególnych obszarów. 

Na podstawie tych strategii samorządy wchodzące w skład ORSG będą mogły starać się o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wsparcie trafi na realizację przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej, gospodarki wodno-ściekowej, rewitalizacji społeczno-gospodarczej, edukacji przedszkolnej i zawodowej oraz zmniejszających bezrobocie.

Celem wtorkowego spotkania było przekazanie informacji dotyczących aktualizacji założeń polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego, omówienie stanu prac nad Strategiami Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego oraz prezentacja założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej.

Prezentacje ze spotkania:

Prezentacja dotycząca RPO WK-P na lata 2014-2020

Prezentacja dotycząca aktualizacji założeń polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 • autor: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • kreska

Przyjęte przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Założenia polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020 określają sposób wdrażania funduszy europejskich na poziomie powiatu poprzez utworzenie Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Inicjatorem działań w zakresie utworzenia tego obszaru jest Starosta Wąbrzeski oraz Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W tym celu w dniu 25 lipca 2014 r. wszystkie samorządy z terenu powiatu wąbrzeskiego podpisały porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju powiatu. Porozumienie określa zasady współpracy, w szczególności w zakresie promowania partnerskiego modelu współpracy, wzmocnienia powiązań pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, wspólnego diagnozowania problemów i barier rozwojowych, aktywnego współfinansowania  w opracowaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.  Porozumienie zostało zawarte na czas wdrażania i rozliczania zadań Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wąbrzeskiego, zgodnie z założeniami polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego.

Biorąc pod uwagę fakt, że instrument ten opiera się na współpracy jednostek administracji samorządowej, jego wdrożenie będzie wymagało powołania struktury, która będzie zarządzała i wdrażała Strategią Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu. 

 

drukuj ()

 • kreska