Dziś nauka jutro praca IV

 • REKRUTACJA
 • logo projektu

Ogłoszenie o naborze uczniów do projektów

 

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZNIÓW DO PROJEKTU
 „Dziś nauka jutro praca IV” nr RPKP.10.02.03-04-0006/19     

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór uczniów do projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca IV”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Wąbrzeskim poprzez kompleksową współpracę 2 szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 31 stycznia 2023 r.

Formy wsparcia:

 1. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne oraz kursy dla uczniów.
 • Kursy i szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe uczniów
  • Kurs prawa jazdy kat. B*
  • Kurs na wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem*
  • Kursu na uprawnienia elektryczne do 1 kV w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych*

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są:

 • w sekretariatach i na stronach internetowych:
 • Zespół Szkół w Wąbrzeźnie: http://www.zszwabrzezno.com/
 • na stronie internetowej Powiatu Wąbrzeskiego: wabrzezno.pl
 • w Biurze Projektu znajdującym się w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, pokój 208,209.

Termin składania dokumentów:

 01 marca 2021 – 15 marca 2021r.

 

Zainteresowanych uczniów udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie udziału poprzez składanie deklaracji uczestnictwa w sekretariatach szkół  i placówkach objętych wsparciem oraz w Biurze projektu.

Biuro projektu:

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

ul. Wolności 44

pokój 208,209

tel. 56 688 24 50-57, wew. 158, 152

e-mail: wr@wabrzezno.pl

 

*Udział w kursie mogą wziąć osoby, które w dniu przystąpienia do egzaminu państwowego będą osobami pełnoletnimi.