Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Ogłoszenie o naborze

Rozpoczęliśmy nabór 180 uczniów do projektu "Przez naukę do sukcesu III"

wX5nnysi8s7BoAAAAASUVORK5CYII=

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZNIÓW DO PROJEKTU
 „Przez naukę do sukcesu III” nr RPKP.10.02.02-04-0018/18

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór uczniów do projektu pt.: „Przez naukę do sukcesu III”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.


Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w 3 szkołach Powiatu Wąbrzeskiego poprzez udział 180 uczniów w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne na rynku pracy oraz podniesienie kompetencji 26 nauczycieli do 30 09.2021.

 Formy wsparcia:
1.    Dodatkowe zajęcie pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów z TIK, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych.

Dla Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie:
•    Zajęcia rozwijające z programowania
•    Zajęcia rozwijające z ICT
•    Zajęcia rozwijające z matematyki
•    Zajęcia rozwijające z matematyki ,,Praktyczne zastosowanie matematyki” (rachunek prawdopodobieństwa + brydż)
•    Zajęcia rozwijające z fizyki
•    Zajęcia rozwijające z biologii
•    Zajęcia rozwijające z chemii
•    Zajęcia z geografii
•    Zajęcia z języka angielskiego
•    Zajęcia z języka niemieckiego

Dla Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół we Wroniu:
•    Zajęcia rozwijające z ICT

2.  Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych:

Dla Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie:
•    Zajęcia eksperymentalne z chemii
•    Zajęcia eksperymentalne z biologii
•    Zajęcia eksperymentalne z fizyki

3.    Indywidualizacja praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Dla Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
•    z matematyki
•    z matematyki dla maturzystów
•    z biologii
•    z chemii
•    z języka angielskiego
•    z języka niemieckiego

Dla Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół we Wroniu:
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
•    z matematyki
•    z języka angielskiego
•    z języka niemieckiego

Dla Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące:
•    Zajęcia - ,,Terapia metodą Tomatisa”
•    Zajęcia ,,Terapia EEG Biofeedback”
•    Zajęcia z komunikacji alternatywnej
•    Zajęcia z arteterapii

4.    Doradztwo edukacyjno-zawodowe (dla Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie)

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są:

  •     w sekretariatach i na stronach internetowych:
  •     Zespołu Szkół we Wroniu: www.zswronie.pl
  •     Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: www.liceum-wabrzezno.pl
  •     Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące: www.soszwdl.szkolnastrona.pl/
  •     na stronie internetowej Powiatu Wąbrzeskiego: www.wabrzezno.pl
  •    w Biurze Projektu znajdującym się w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, pokój 208,209.

Termin składania dokumentów: od 13 stycznia-14 lutego 2020r.

Zainteresowanych uczniów udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie udziału poprzez składanie deklaracji uczestnictwa w sekretariatach szkół i placówkach objętych wsparciem oraz w Biurze projektu.

Biuro projektu:
Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
ul. Wolności 44
pokój 208,209
tel. 56 688 24 50-57, wew. 158, 152
e-mail: wr@wabrzezno.pl

 

  • autor: Wydział ds. Funduszy Zewnętrznych i Promocji

« wstecz