Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • SOSZW

Zajęcia z doradztwa edukacyjno - zawodowego w ramach projektu "Przez naukę do sukcesu II"

Zajęcia z doradztwa edukacyjno - zawodowego w ramach projektu "Przez naukę do sukcesu II".

  • STAŻE

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZNIÓW DO PROJEKTU - „Przez naukę do sukcesu II”

   Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór uczniów do projektu pt.: Przez naukę do sukcesu II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.
   Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia i rozwój kompetencji kluczowych 317 uczniów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski...

  • EFS

Projekt pt.: „Przez naukę do sukcesu II”

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia i rozwój kompetencji kluczowych, uczniów w szkołach, których organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski. Wsparciem w projekcie zostaną objęci uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół we Wroniu, Technikum w Zespole Szkół we Wroniu, Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące.
  • Zajęcia w ramach projektu
  • EFS

Zajęcia edukacyjne w ramach projektu pn. „Przez naukę do sukcesu II”.

Trwają zajęcia edukacyjne w ramach projektu pn. „Przez naukę do sukcesu II”.