Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • konkurs

Konkurs „Wakacje z rodziną kredką malowane”

 

REGULAMIN KONKURSU WAKACYJNEGO
    „Wakacje z rodziną kredką malowane”

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie –Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej.
 • Termin Konkursu: od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 31 sierpnia 2018 roku.

2.    UCZESTNICY KONKURSU

Uczestnikami konkursu są dzieci i młodzież przebywająca w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego wg grup wiekowych:

 • I grupa – do 10 roku życia,
 • II grupa – od 11 roku życia.

3.    CELE I TEMAT KONKURSU

Celem konkursu jest:

 • rozpowszechnienie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych,
 • podkreślenie wysokiej rangi rodzinnej pieczy zastępczej w systemie opieki nad dzieckiem,
 • pobudzenie i rozwój inwencji twórczej,
 • wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej,
 • wyrabianie poczucia estetyki,
 • inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki.

Temat konkursu: „Wakacje z rodziną kredką malowane”

4.    TECHNIKA PRACY

 • Prace należy wykonać w formacie A3 lub A4 z wykorzystaniem kredek.

5.    WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 • Uczestnik może zgłosić jedną pracę plastyczną.
 • Pracę należy wykonać samodzielnie.
 • Prace nie będą zwracane, przechodzą na własność Organizatora.
 • Przygotowaną pracę należy dostarczyć do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, pok. 203 w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2018 r. do godziny 14.30. 
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest do dołączenia do pracy zgody na przetwarzanie wizerunku  wg. załącznika nr. 1 oraz do zapoznania się z klauzulą informacyjną wg. załącznika nr. 2 do niniejszego regulaminu.
 • Każda praca musi zostać opatrzona metryczką (imię i nazwisko, data urodzenia, imię i nazwisko rodziny zastępczej, adres zamieszkania) z dopiskiem konkurs wakacyjny.
 • Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację w wydawnictwach wszelkiego typu, na stronach internetowych i  tablicach ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie oraz na ich ekspozycję w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie.
 • Naruszenie przez uczestnika zasad konkursu określonych niniejszym regulaminem oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
 • Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 • Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej tut. Centrum http://pcpr-wabrzezno.rbip.mojregion.info/
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac.

6.    OCENA PRAC KONKURSOWYCH

 • Dostarczone prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora konkursu. Pod uwagę będą brane szczególnie: zgodność z tematem i celami konkursu, ciekawe ujęcie tematu oraz wrażenia artystyczne i wizualne.

7.    OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 14 września 2018 r.
 • Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej PCPR i Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

8.    WRĘCZENIE NAGRÓD

 • Nagrody oraz dyplomy zostaną wręczone podczas VII Integracyjnego Pikniku Rodzinnego zorganizowanego przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie.
 • Zostaną przyznane trzy nagrody rzeczowe (w każdej z grup wiekowych). 
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad przyznawania nagród.
 • Prace konkursowe zostaną zaprezentowane w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie.
 • autor: Wiesława Tylmanowska

« wstecz