Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • logo

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZNIÓW DO PROJEKTU „Dziś nauka jutro praca II”

Powiat Wąbrzeski ogłasza  drugi nabór uczniów do projektu pt.: Dziś nauka jutro praca II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.
Celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Wąbrzeskim poprzez kompleksową współpracę 3 szkół zawodowych i CKP z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 31.01.2020 r.

 • Egzamin dla spawaczy

Egzamin dla spawaczy metodą TIG 141

 W dniu 07.07.2018 r. odbył się egzamin dla spawaczy metodą TIG 141. W ramach projektu „Dziś nauka jutro praca II” ośmiu uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie wzięło udział w kursie spawania...

 • logo

Uczniowie szkół zawodowych rozpoczęli staże zawodowe u pracodawców w ramach projektu „Dziś nauka jutro praca II”.

Powiat Wąbrzeski w ramach projektu „Dziś nauka jutro praca II” nr RPKP.10.02.03-04-0009/17 realizuje staże zawodowe dla uczniów szkół zawodowych...

 • Dzrwi otwarte zsw
 • logo

DZRZWI OTWARTE W ZS WE WRONIU

     W dniu 26 kwietnia 2018r w Zespole Szkół we Wroniu goszczono uczniów III klas gimnazjów z całego Powiatu. Podczas Drzwi Otwartych młodzież mogła zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły, uczestniczyła w spotkaniach z przedstawicielami danych zawodów. Dla wszystkich gości organizatorzy przygotowali kawiarenkę i słodki poczęstunek...

 • drzwi otwarte
 • logo

DZRZWI OTWARTE W ZSZ W WĄBRZEZNIE

Dnia 24.04.2018 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie odbyły się Drzwi Otwarte dla gimnazjalistów z Powiatu Wąbrzeskiego.
W poszczególnych salach na młodych gości czekały m.in. ciekawe prezentacje kierunków, wystawy, fotobudka i mały poczęstunek w zorganizowanej na ten czas kawiarence. Ponadto dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko doradców zawodowych. Dziękujemy gościom za przybycie oraz nauczycielom i uczniom za pomoc w organizacji tego dnia.

 • logo

 

Projekt pt.: „Dziś nauka jutro praca II”

Nr RPKP.10.02.03-04-0009/17

Beneficjent: Powiat Wąbrzeski

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja

Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe

Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe

Całkowita wartość projektu: 1 631 808,00 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 387 036,80

Wkład własny: 244 771,20

 

Celem projektu jest podniesienie jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w powiecie wąbrzeskim do 31.01.2020 r. Wsparciem w projekcie objętych zostanie 252 osób, w tym 250 uczniów Technikum w Wąbrzeźnie, Technikum Zespołu Szkół we Wroniu oraz Szkoły Branżowej I stopnia w Wąbrzeźnie oraz 2 nauczycieli. Grupę docelową stanowią uczniowie kształcący się w zawodach technik: mechatronik, mechanik, logistyk, ekonomik, hotelarz, obsługi turystycznej, informatyk, żywienia i usług gastronomicznych oraz uczniowie ze Szkoły Branżowej I stopnia. Uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych, specjalistycznych kursach i szkoleniach ukierunkowanych na podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych, 4-tygodniowych stażach służących nabyciu umiejętności praktycznych na konkretnym stanowisku pracy i ułatwieniu wejścia na rynek pracy, pracodawcy zostaną włączeni w przygotowanie programów i realizację kształcenia praktycznego. Objęty wsparciem nauczyciel weźmie udział w studiach podyplomowych mających na celu zdobycie kwalifikacji z doradztwa zawodowego. Uczestniczące w projekcie szkoły i Centrum Kształcenia Praktycznego doposażą pracownie zawodowe zgodnie ze standardem wyposażenia określonym dla danego zawodu oraz wymogami rynku pracy.

 

Projekt zostanie zrealizowany do 31 stycznia 2020 roku.


 

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZNIÓW DO PROJEKTU

 „Dziś nauka jutro praca II”

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów do projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Wąbrzeskim poprzez kompleksową współpracę 3 szkół zawodowych i CKP z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 31.01.2020 r.

 Formy wsparcia:

 • Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, kursy i szkolenia podnoszące kompetencje                    i kwalifikacje zawodowe uczniów
 • Staże i praktyki dla uczniów
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe

 

Projekt skierowany jest dla uczniów techników i szkoły branżowej I stopnia, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski, tj.:

a)     Zespołu Szkół we Wroniu: 

– Technikum: technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych;

b)     Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie:

 – Technikum: technik mechatronik, technik mechanik, technik logistyk, technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej;

– Szkoły Branżowej I Stopnia: mechanik-monter maszyn i urządzeń, sprzedawca; klasy wielozawodowe.

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są:

 • w sekretariatach i na stronach internetowych:
 • na stronie internetowej Powiatu Wąbrzeskiego: www.wabrzezno.pl
 • w Biurze Projektu znajdującym się w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, pokój 208.

Termin składania dokumentów: do 6 kwietnia 2018 r.

       Zainteresowanych uczniów udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie udziału poprzez składanie deklaracji uczestnictwa w sekretariatach szkół i placówki objętych wsparciem oraz w Biurze projektu.

 

Biuro projektu:

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

ul. Wolności 44

pokój 208

tel. 56 688 24 50-57, wew. 158

e-mail: wr@wabrzezno.pl