Rozwój edukacji

 • Nowe skrzydło zespołu szkół w wąbrzeźnie

Rozbudowaliśmy budynek Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie o skrzydło z nowymi 6 pracowniami

Przedmiotem projektu jest rozbudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i wyposażenie w bazę dydaktyczną nowych pracowni kształcenia praktycznego. Zakres rzeczowy projektu obejmuje rozbudowę istniejącego budynku szkoły o 6 pracowni.

Celem głównym realizacji projektu jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie.


Zakres działań


- opracowanie studium wykonalności (II kwartał 2018),
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz kosztorysu (II kwartał 2018),
- opracowanie projektu budowlanego (IV kwartał 2018),
- roboty budowlane (I-IV kwartał 2019, I kwartał 2020),
- zakup wyposażenia (I kwartał 2020).
- zarządzanie projektem i promocja (IV kwartał 2018 - II kwartał 2020).


Cele szczegółowe


• poprawa warunków prowadzenia praktycznej nauki zawodu poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę ZSZ w Wąbrzeźnie;
• dostosowanie placówek edukacyjnych do oczekiwań i potrzeb regionalnego rynku pracy;
• stworzenie zbliżonych warunków nauczania do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej, poprzez zakup sprzętu i
odpowiednie dostosowanie pomieszczeń edukacyjnych.
Cele pośrednie projektu, tj. korzyści długoterminowe wynikające z jego realizacji będą obejmować:
• podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wąbrzeskiego,
• rozwijanie współpracy z pracodawcami regionu,
• zmniejszenie poziomu bezrobocia wśród absolwentów szkoły,
• zwiększenie popularności wyboru kształcenia zawodowego, jako głównej ścieżki edukacyjnej dla uczniów z terenu
województwa kujawsko-pomorskiego.

 

„Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie”.
Projekt pt.: Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w
Wąbrzeźnie
Beneficjent: Powiat Wąbrzeski
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa RPKP.06.00.00 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry
Działanie RPKP.06.03.00 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną
Poddziałanie RPKP.06.03.02 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego
Całkowita wartość projektu: 1 842 307,34
Wydatki kwalifikowalne 1 842 307,34
Dofinansowanie 1 530 000,00
Wkład UE (EFRR) 1 530 000,00

 • ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ (8)
 • ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ (9)
 • ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ (10)
 • ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ (11)
 • ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ (12)
 • ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ (13)
 • ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ (14)
 • ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ (15)
 • ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ (16)
 • ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ (17)
 • ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ (18)
 • ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ (19)
 • ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ (20)
 • ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ (21)
 • ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ (22)
 • ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ (23)
 • ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ (24)
 • ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ (25)
 • ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ (26)
 • ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ (27)
 • ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ (28)
 • ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ (29)
 • ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ (30)
 • ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ (31)
 • ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ (32)