Rozwój edukacji

  • Grupa cheerleaderek na boisku szkolnym

W 2023 r. wybudowaliśmy dwa nowoczesne boiska przyszkolne!

Zadanie polega na budowie przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych z infrastrukturą dodatkową w dwóch jednostkach oświatowych Powiatu Wąbrzeskiego. Przewiduje się budowę boisk wielofunkcyjnych, 60m bieżni, bieżni do skoku w dal (o nawierzchni poliuretanowej), oświetlenia i piłko chwytów.

  • Nowe skrzydło zespołu szkół w wąbrzeźnie

Rozbudowaliśmy budynek Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie o skrzydło z nowymi 6 pracowniami

Przedmiotem projektu jest rozbudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i wyposażenie w bazę dydaktyczną nowych pracowni kształcenia praktycznego. Zakres rzeczowy projektu obejmuje rozbudowę istniejącego budynku szkoły o 6 pracowni. Celem głównym realizacji projektu jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie.

  • Materiały dydaktyczne dla szkół

120 uczniów otrzyma kompleksowe wsparcie w postaci zajęć pozalekcyjnych - Przez naukę do sukcesu IV

Uczniowie otrzymają kompleksowe wsparcie w postaci dodatkowych zajęć z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego, języka niemieckiego, narzędzi TIK, oraz zajęć w zakresie kształtowania i rozwijania postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej. Szkoła przeprowadzi również zajęcia z wykorzystaniem metody eksperymentu w nauczaniu biologii, chemii, geografii i fizyki.

  • Przez naukę do sukcesu III

180 uczniów i 26 nauczycieli beneficjentami projektu mającego na celu poprawę jakości kształcenia i rozwój kompetencji kluczowych - Przez naukę do sukcesu III

Wsparciem w projekcie zostaną objęci uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół we Wroniu, Liceum Ogólnokształcącego w ZSO w Wąbrzeźnie im Zygmunta Działowskiego, Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące. Uczniowie otrzymają kompleksowe wsparcie w postaci dodatkowych zajęć z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego, języka niemieckiego, narzędzi TIK oraz zajęć w zakresie kształtowania i rozwijania postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.

  • Dziś nauka jutro praca V

Pracownie ekonomiczna i logistyczna zostały wyposażone w sprzęt komputerowy - Dziś nauka jutro praca V

Wsparciem w projekcie objętych zostanie 54 osoby, w tym 52 uczniów i 2 nauczycieli Technikum w Wąbrzeźnie. Grupę docelową stanowią uczniowie kształcący się w zawodach technik: logistyk, ekonomik, mechanik i mechatronik. Uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych oraz stażach służących nabyciu umiejętności praktycznych na konkretnym stanowisku pracy i ułatwieniu wejścia na rynek pracy.

  • Uczniowie biorą udział w kursie na prawo jazdy

Kursy prawa jazdy, nowoczesne pracownie językowe i nowy sprzęt dydaktyczny w szkołach - Dziś nauka jutro praca IV

Wsparciem w projekcie objętych zostanie 164 osoby (w tym 160 uczniów szkół Technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia) oraz 4 nauczycieli Technikum w Wąbrzeźnie. Grupę docelową stanowią uczniowie kształcący się w zawodach technik: mechatronik, mechanik, logistyk, ekonomik, hotelarz, obsługi turystycznej, informatyk, żywienia i usług gastronomicznych oraz uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie sprzedawca, mechachanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających oraz uczniowie w oddziałach wielozawodowych.

  • Uczniowie biorący udział w projekcie

Do szkół trafił nowy sprzęt, a uczniowie biorą udział w kursach i stażach zawodowych - Dziś nauka jutro praca III

Uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych, specjalistycznych kursach ukierunkowanych na podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych, doradztwie edukacyjno-zawodowym oraz 4-tygodniowych stażach służących nabyciu umiejętności praktycznych na konkretnym stanowisku pracy i ułatwieniu wejścia na rynek pracy.

  • Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie

Wybudowaliśmy salę gimnastyczną dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie

Celem projektu jest poprawa warunków kształcenia i dostępu społeczności lokalnej do podstawowej infrastruktury sportowej i edukacyjnej. Dzięki projektowi poprawią się warunki lokalowe szkoły. Stworzone zostaną odpowiednie warunki do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego co w perspektywie przełoży się na wzrost jakości kształcenia oraz na poprawę kondycji fizycznej uczniów. Istotnie wpłynie na podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.