Rozwój edukacji

  • Przez naukę do sukcesu III

180 uczniów i 26 nauczycieli beneficjentami projektu mającego na celu poprawę jakości kształcenia i rozwój kompetencji kluczowych - Przez naukę do sukcesu III

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia i rozwój kompetencji kluczowych 180 uczniów i 26 nauczycieli w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski.

Wsparciem w projekcie zostaną objęci uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół we Wroniu, Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie im Zygmunta Działowskiego, Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące.

Uczniowie otrzymają kompleksowe wsparcie w postaci dodatkowych zajęć z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego, języka niemieckiego, narzędzi TIK oraz zajęć w zakresie kształtowania i rozwijania postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.

Szkoły przeprowadzą również zajęcia z wykorzystaniem metody eksperymentu w nauczaniu chemii, biologii i fizyki. Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego przewidziano wsparcie w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

Kompleksowe wsparcie otrzymają również uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Szkoły Podstawowej Specjalnej z SOSzW w Dębowej Łące w postaci zaj. terapeutycznych.

Dla uczniów LO w ZSO zaplanowano realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego. W ramach projektu 26 nauczycieli skorzysta ze wsparcia w zakresie: szkoleń z wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji, TIK, szkolenia z metod terapeutycznych, metod indywidualizacji pracy z uczniem oraz studiów podyplomowych z doradztwa edukacyjno-zawodowego i przedsiębiorczości. Szkoły, które wezmą udział w projekcie zostaną doposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.

 

Projekt pt.: „Przez naukę do sukcesu III”
Nr RPKP.10.02.02-04-0018/18
Beneficjent: Powiat Wąbrzeski
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja
Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe
Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne
Całkowita wartość projektu: 781 445,00 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 664 228,25 zł
Wkład własny: 117 216,75 zł

  • PRZEZ NAUKĘ DO SUKCESU III (1)
  • PRZEZ NAUKĘ DO SUKCESU III (2)
  • PRZEZ NAUKĘ DO SUKCESU III (3)
  • PRZEZ NAUKĘ DO SUKCESU III (4)
  • PRZEZ NAUKĘ DO SUKCESU III (5)
  • PRZEZ NAUKĘ DO SUKCESU III (6)
  • PRZEZ NAUKĘ DO SUKCESU III (7)
  • PRZEZ NAUKĘ DO SUKCESU III (8)
  • PRZEZ NAUKĘ DO SUKCESU III (9)