Rozwój edukacji

 • Uczniowie biorą udział w kursie na prawo jazdy

Kursy prawa jazdy, nowoczesne pracownie językowe i nowy sprzęt dydaktyczny w szkołach - Dziś nauka jutro praca IV

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Wąbrzeskim poprzez kompleksową współpracę Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 31 stycznia 2023r.

Wsparciem w projekcie objętych zostanie 164 osoby (w tym 160 uczniów szkół Technikum w Wąbrzeźnie oraz Branżowej Szkoły I Stopnia w Wąbrzeźnie) oraz 4 nauczycieli Technikum w Wąbrzeźnie. Grupę docelową stanowią uczniowie kształcący się w zawodach technik: mechatronik, mechanik, logistyk, ekonomik, hotelarz, obsługi turystycznej, informatyk, żywienia i usług gastronomicznych oraz uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie sprzedawca, mechachanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających oraz uczniowie w oddziałach wielozawodowych.

Uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych, specjalistycznych kursach ukierunkowanych na podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych, zajęciach przygotowujących do matury, doradztwie edukacyjno-zawodowym oraz stażach i praktykach zawodowych służących nabyciu umiejętności praktycznych na konkretnym stanowisku pracy i ułatwieniu wejścia na rynek pracy.

Pracodawcy zostaną włączeni w przygotowanie programów i realizację kształcenia praktycznego.

Wsparciem objętych zostanie 4 nauczycieli: 2 nauczycieli weźmie udział w studiach podyplomowych mających na celu zdobycie kwalifikacji z programowania dla nauczycieli oraz mechatroniki dla nauczycieli. 2 nauczycieli podniesie swoje kompetencje w zakresie kształcenia techników żywienia i usług gastronomicznych. Uczestniczące w projekcie szkoły doposażą pracownie zawodowe zgodnie ze standardem wyposażenia określonym dla danego zawodu oraz wymogami rynku pracy.

 

Projekt pt.: „Dziś nauka jutro praca IV”
Nr RPKP.10.02.03-04-0006/19
Beneficjent: Powiat Wąbrzeski
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja
Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe
Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe
Całkowita wartość projektu: 995 753,75 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 896 178,37 zł
Wkład własny: 99 575,38 zł

 • DZIŚ NAUKA JUTRO PRACA IV (1)
 • DZIŚ NAUKA JUTRO PRACA IV (2)
 • DZIŚ NAUKA JUTRO PRACA IV (3)
 • DZIŚ NAUKA JUTRO PRACA IV (4)
 • DZIŚ NAUKA JUTRO PRACA IV (5)
 • DZIŚ NAUKA JUTRO PRACA IV (6)
 • DZIŚ NAUKA JUTRO PRACA IV (7)
 • DZIŚ NAUKA JUTRO PRACA IV (8)
 • DZIŚ NAUKA JUTRO PRACA IV (9)
 • DZIŚ NAUKA JUTRO PRACA IV (10)
 • DZIŚ NAUKA JUTRO PRACA IV (11)
 • DZIŚ NAUKA JUTRO PRACA IV (12)
 • DZIŚ NAUKA JUTRO PRACA IV (13)
 • DZIŚ NAUKA JUTRO PRACA IV (14)
 • DZIŚ NAUKA JUTRO PRACA IV (15)
 • DZIŚ NAUKA JUTRO PRACA IV (16)
 • DZIŚ NAUKA JUTRO PRACA IV (17)