Rozwój edukacji

 • Uczniowie biorący udział w projekcie

Do szkół trafił nowy sprzęt, a uczniowie biorą udział w kursach i stażach zawodowych - Dziś nauka jutro praca III

Celem projektu jest podniesienie jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w powiecie wąbrzeskim do 30.09.2021 r. Wsparciem w projekcie objętych zostanie 171 osób, w tym 168 uczniów szkół (Technikum w Wąbrzeźnie, Technikum Zespołu Szkół we Wroniu oraz Branżowej Szkoły I Stopnia w Wąbrzeźnie) oraz 3 nauczycieli Technikum Zespołu Szkół we Wroniu.

Grupę docelową stanowią uczniowie kształcący się w zawodach technik: mechatronik, mechanik, logistyk, ekonomik, hotelarz, obsługi turystycznej, informatyk, żywienia i usług gastronomicznych oraz uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie sprzedawca, mechachanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających oraz uczniowie w oddziałach wielozawodowych.

Uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych, specjalistycznych kursach ukierunkowanych na podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych, doradztwie edukacyjno-zawodowym oraz 4-tygodniowych stażach służących nabyciu umiejętności praktycznych na konkretnym stanowisku pracy i ułatwieniu wejścia na rynek pracy.

Pracodawcy zostaną włączeni w przygotowanie programów i realizację kształcenia praktycznego. Wsparciem objętych zostanie 3 nauczycieli: 1 nauczyciel weźmie udział w studiach podyplomowych mających na celu zdobycie kwalifikacji z programowania, 2 nauczycieli podniesie swoje kompetencje w zakresie kształcenia techników żywienia i usług gastronomicznych.

Uczestniczące w projekcie szkoły i Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego doposażą pracownie zawodowe zgodnie ze standardem wyposażenia określonym dla danego zawodu oraz wymogami rynku pracy.

 

Projekt pt.: „Dziś nauka jutro praca III”
Nr RPKP.10.02.03-04-0003/18
Beneficjent: Powiat Wąbrzeski
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja
Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe
Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe
Całkowita wartość projektu: 908 430,38 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 772 165,82 zł
Wkład własny: 136 264,56 zł

 • DZIŚ NAUKA JUTRO PRACA III (1)
 • DZIŚ NAUKA JUTRO PRACA III (1)
 • DZIŚ NAUKA JUTRO PRACA III (2)
 • DZIŚ NAUKA JUTRO PRACA III (3)
 • DZIŚ NAUKA JUTRO PRACA III (4)
 • DZIŚ NAUKA JUTRO PRACA III (5)
 • DZIŚ NAUKA JUTRO PRACA III (6)
 • DZIŚ NAUKA JUTRO PRACA III (7)
 • DZIŚ NAUKA JUTRO PRACA III (8)
 • DZIŚ NAUKA JUTRO PRACA III (9)
 • DZIŚ NAUKA JUTRO PRACA III (10)
 • DZIŚ NAUKA JUTRO PRACA III (11)
 • DZIŚ NAUKA JUTRO PRACA III (12)
 • DZIŚ NAUKA JUTRO PRACA III (13)
 • DZIŚ NAUKA JUTRO PRACA III (14)
 • DZIŚ NAUKA JUTRO PRACA III (15)
 • DZIŚ NAUKA JUTRO PRACA III (16)
 • DZIŚ NAUKA JUTRO PRACA III (17)
 • DZIŚ NAUKA JUTRO PRACA III (18)
 • DZIŚ NAUKA JUTRO PRACA III (19)
 • DZIŚ NAUKA JUTRO PRACA III (20)
 • DZIŚ NAUKA JUTRO PRACA III (21)
 • DZIŚ NAUKA JUTRO PRACA III (22)
 • DZIŚ NAUKA JUTRO PRACA III (23)