AKTUALNOŚCI 2022cd

  • Komenda Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie

Kończysz szkołę średnią? Studia? Komenda Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie zaprasza – dołącz do nas!

Kończysz szkołę średnią? Studia? A może właśnie podejmujesz decyzję o wyborze swojej drogi zawodowej lub zastanawiasz się nad zmianą pracy? Komenda Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie zaprasza – dołącz do nas!

To służba z wyjątkową misją pomocy drugiemu człowiekowi, możliwością rozwoju i stabilnym zatrudnieniem. Sprawdź szczegóły!

Uposażenie policjantów

- kursant (podczas kursku podstawowego) – ok. 3300 zł netto + dodatek za wysługę lat,

- policjant (po ukończeniu kursu podstawowego) ok - 4100 zł netto + dodatek za wysługę lat.

osoby, które nie ukończyły 26 roku życia:

- kursant (podczas kursu podstawowego) – 3500 zł netto + dodatek za wysługę lat,

- policjant (po ukończeniu kursu podstawowego) - 4500 zł netto + dodatek za wysługę lat.

Plus dodatek dla policjantów Oddziału Prewencji Policji w kwocie 500 zł netto (naliczany od dnia przyjęcia do służby)

 

Ponadto zostając policjantem zyskujesz

- atrakcyjną i ciekawą pracę,

- stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie,

- precyzyjny system wynagrodzeń (m.in. równoważnik za umundurowanie, 13 pensję),

- stabilny system socjalny (m.in. zwrot kosztów dojazdu do służby, równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, dofinansowania do wypoczynku dla funkcjonariusza i członków jego rodziny),

- możliwość rozwoju zawodowego,

- zróżnicowany system szkoleń,

- nabycie praw emerytalnych po 25 latach służby.

 

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

Złożenie wymaganych dokumentów

Kandydat do służby w Policji powinien złożyć:

  •  podanie o przyjęcie do służby,

  •  wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby,

  •  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

  •  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

  •  kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby,

  •  książeczkę wojskową, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową.

Dokumenty przyjmowane są przez cały rok w dni robocze.

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji mogą złożyć wymagane dokumenty w:

Komendzie Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie ul. Wolności 28

Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy ul. Powstańców Wielkopolskich 7

 

Test wiedzy

Test wiedzy sprawdza poziom wiedzy kandydata z zakresu funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Przeprowadzany jest w Szkole Policji. Test ma charakter rankingowy. Przykładowa baza pytań umieszczona jest na stronie internetowej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie http://www.wspol.edu.pl/g/dobor-do-policji

Test sprawności fizycznej

Test sprawności fizycznej polega na pokonaniu toru przeszkód w określonym czasie. Test ma na celu sprawdzenie szybkości, zwinności, siły i motoryki kandydata. Test przeprowadzany jest w Szkole Policji. Test zostaje zaliczony, jeśli kandydat uzyska czas określony jako minimalny wynoszący 1 min 41 s. Film instruktażowy przedstawiający test sprawności jest dostępny na stronie https://www.praca.policja.pl/pwp/rekrutacja/38731,Test-sprawnosci-fizycznej.html

Test psychologiczny

Test psychologiczny bada predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata. Do testu przystępuje kandydat, który uzyskał pozytywny wynik z testu sprawności fizycznej. Test przeprowadzany jest przez psychologa metodą MultiSelect i składa się z badania w formie testu komputerowego, rozmowy z psychologiem oraz podsumowania wyników badania i rozmowy. Wynik testu psychologicznego zachowuje ważność przez rok od dnia jego przeprowadzenia.

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu poznanie kandydata do służby w Policji i ocenę jego społecznych postaw wobec ludzi, jego motywację do podjęcia służby w Policji, a także ocenę jego umiejętności w zakresie skutecznego komunikowania się z innymi osobami. Kandydat zalicza ten etap postępowania kwalifikacyjnego jeśli uzyska od 36 do 60 punktów.

Ustalenie przez komisję lekarską zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji

Celem tego etapu postępowania kwalifikacyjnego jest ustalenie przez komisję lekarską (podległą ministrowi właściwemu ds. wewnętrznych) zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby w Policji. W ramach tego etapu kandydat poddany zostaje specjalistycznym badaniom lekarskim.

Postępowanie sprawdzające określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych

Postępowanie sprawdzające rozpoczyna się w chwili złożenia przez kandydata wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego. Postępowanie ma na celu ustalenie czy kandydat może uzyskać dostępu do informacji niejawnych, potwierdzony „poświadczeniem bezpieczeństwa”. Kandydaci są informowani o terminie i miejscu złożenia wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego.

Szczegółowe informacje znajdziesz pod tym adresem: WSTĄP DO POLICJI

  • autor: Komenda Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie