AKTUALNOŚCI 2022cd

  • mikrofon na stole34856

Odbędzie się XXXVIII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Na  podstawie art.  15  ust.  1  ustawy z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.  U.  z 2022 r. poz. 1526) zwołuję trzydziestą ósmą w VI kadencji sesję Rady Powiatu
w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 27 stycznia 2023 roku o godzinie 1200 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.

Proponowany porządek obrad jest następujący:

1.       Otwarcie sesji.

2.       Stwierdzenie quorum.

3.       Przyjęcie porządku obrad.

4.       Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu.

5.       Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6.       Interpelacje i zapytania radnych.

7.       Sprawozdanie Starosty Wąbrzeskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
za 2022 r.;

8.       Informacja Starosty Wąbrzeskiego z działalności Związku Powiatów Polskich za 2022 r.;

9.       Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

a)       przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Wąbrzeźnie na 2023 r.;

b)      zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wąbrzeźnie na 2023 r.;

c)       zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie na 2023 r.;

d)      zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2023-2032;

e)       zmiany budżetu powiatu na rok 2023.

10.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11.   Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

12.   Zakończenie. 

  • autor: Anna Krasa - Biuro Rady Powiatu