AKTUALNOŚCI 2022cd

 • Pole ze zbożem w burzową pogodę

Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę

Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę w ramach działania „Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

Kiedy i gdzie należy złożyć wniosek


Wnioski o przyznanie pomocy można składać od 18 stycznia do 31 stycznia 2023 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.

Zmiany do wniosków można składać do 7 lutego 2023 r.

Zmiany we wniosku o przyznanie pomocy lub w dołączonych do tego wniosku dokumentach niewynikające z wezwań kierownika biura powiatowego Agencji, zgłoszone po 7 lutego 2023 r., nie będą miały wpływu na przyznanie pomocy i jej wysokość.

 

Małżonek rolnika, którego śmierć nastąpiła w okresie po złożeniu wniosku do dnia doręczenia decyzji w sprawie o przyznanie pomocy, może złożyć wniosek do 15 marca 2023 r., natomiast zmiany we wniosku o przyznanie pomocy może złożyć do 22 marca 2023 r.

 

Wniosek składany jest wyłącznie elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych.

Załączniki, które nie zostaną dołączone do wniosku o przyznanie pomocy, złożonego za pośrednictwem formularza, mogą zostać złożone do kierownika biura powiatowego Agencji bezpośrednio w biurze powiatowym Agencji albo za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042) lub placówki podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej w terminie składania wniosków.

 

Kto jest uprawniony do przyznania pomocy (warunki)

I. O przyznanie pomocy może ubiegać się rolnik, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek:

 1. zgłosił do 15 maja 2022 r. do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (IRZ), oznakowanie łącznie co najmniej 10 sztuk zwierząt gatunku świnia (Sus scrofaurodzonych w siedzibie stada posiadacza tych zwierząt w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.;
 2. zgłosił, do dnia rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy, do IRZ, oznakowanie co najmniej 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia (Sus scrofaurodzonego w siedzibie stada posiadacza tego zwierzęcia od dnia 1 kwietnia 2022 r.;
 3. prowadził do dnia rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli zwierząt gatunku świnia (Sus scrofa);
 4. spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
 1. prowadzi produkcję ekologiczną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (Dz. U. poz. 1370),
 2. temu rolnikowi lub jego małżonkowi przyznano pomoc finansową w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na podstawie wniosku złożonego w 2021 r. oraz ten rolnik lub jego małżonek złożył w 2022 r. wniosek o przyznanie tej pomocy,
 3. temu rolnikowi lub jego małżonkowi przyznano płatność za zazielenienie. na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, na podstawie wniosku złożonego w 2021 r. oraz ten rolnik lub jego małżonek złożył w 2022 r. wniosek o przyznanie tej płatności. W przypadku gdy grunty orne rolnika lub jego małżonka obejmują mniej niż 10 hektarów, to we wnioskach złożonych w 2021 i 2022 r. rolnik lub jego małżonek podał co najmniej dwie różne uprawy, w rozumieniu art. 44 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.), a uprawa główna w 2021 i 2022 r. nie zajmuje więcej niż 75% tych gruntów ornych,
 4. zrealizował operację obejmującą inwestycje służące ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu oraz spełnia warunki określone w wydanej decyzji w sprawie o przyznanie pomocy finansowej na tę operację w ramach poddziałania: „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 lub „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,
 5. zrealizował operację typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 obejmującą inwestycje służące ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu oraz realizuje zobowiązania związane z pomocą finansową przyznaną na tę operację,
 6. zrealizował operację typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz realizuje zobowiązania związane z pomocą finansową przyznaną na tę operację,
 7. wytwarza energię elektryczną w instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378, 1383, 2370 i 2687) zlokalizowanej w gospodarstwie rolnym tego rolnika,
 8. zrealizował inwestycję zlokalizowaną w gospodarstwie rolnym tego rolnika polegającą na wykonaniu:
  • urządzenia wodnego do ujmowania wód powierzchniowych, na realizację którego uzyskał pozwolenie wodnoprawne, o którym mowa w art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 i 2687), zwanej dalej „Prawem wodnym”, lub
  • stawu, na wykonanie którego dokonał zgłoszenia wodnoprawnego, o którym mowa w art. 394 ust. 1 pkt 9 Prawa wodnego.

 

II. O przyznanie pomocy może ubiegać się także rolnik, który przejął gospodarstwo rolne w całości, któremu został nadany numer identyfikacyjny w przypadku, gdy:

 1. ten rolnik lub jego małżonek spełnił warunek przejęcia w całości gospodarstwa rolnego, za który przyznano mu punkty na podstawie kryteriów wyboru stosowanych w poddziałaniu „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, oraz temu rolnikowi lub jego małżonkowi wypłacono pierwszą ratę pomocy finansowej przyznanej na operację typu „Premie dla młodych rolników” w ramach tego poddziałania;
 2. ten rolnik lub jego małżonek w dniu przejęcia w całości gospodarstwa rolnego, o którym mowa w pkt 1, wszedł w posiadanie wszystkich zwierząt gatunku świnia (Sus scrofa), posiadanych w tym dniu przez osobę, która przekazała gospodarstwo rolne w całości, lub małżonka tej osoby, i których oznakowanie zgłosiła osoba, która przekazała gospodarstwo rolne w całości, lub małżonek tej osoby;
 3. ten rolnik lub jego małżonek prowadził do dnia rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli zwierząt gatunku świnia (Sus scrofa);
 4. rolnik, jego małżonek, osoba, która przekazała gospodarstwo rolne w całości, lub małżonek tej osoby spełnił lub spełniła warunki, o których mowa w pkt. I ppkt 1, 2 i 4.

 

III. W przypadku śmierci rolnika o pomoc może się ubiegać małżonek zmarłego rolnika w przypadku, gdy:

 1. spełnia warunki do przyznania tej pomocy i do dnia śmierci rolnika wspólnie prowadzili działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli zwierząt gatunku świnia (Sus scrofa);
 2. złoży wniosek o przyznanie pomocy:
  1. w terminie od 18 stycznia 2023 r. do 31 stycznia 2023 r. – w przypadku, gdy śmierć rolnika nastąpiła przed złożeniem przez rolnika wniosku o przyznanie pomocy.
  2. nie później niż do dnia 15 marca 2023 r. – w przypadku, gdy śmierć rolnika nastąpiła w okresie od dnia złożenia przez rolnika wniosku o przyznanie pomocy do dnia doręczenia decyzji w sprawie o przyznanie pomocy.

 

IV. Następstwo prawne.

Z uwagi na cel i istotę działania nie jest możliwe wstąpienie do toczącego się postępowania na miejsce podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy przez jego następcę prawnego albo nabywcę gospodarstwa rolnego lub jego części albo przedsiębiorstwa lub jego części. Nie są możliwe przyznanie i wypłata pomocy następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy gospodarstwa rolnego lub jego części albo przedsiębiorstwa lub jego części.

 

WIĘCEJ INFORMACJI - TERMINY WYPŁAT - DOSTĘPNE PO KLIKNIĘCIU TUTAJ