Przez naukę do sukcesu IV

  • grafika rekrutacjarekrutacja1

Rusza nabór na zajęcia w ramach projektu "Przez naukę do sukcesu IV"

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZNIÓW DO PROJEKTU

 „Przez naukę do sukcesu IV” nr RPKP.10.02.02-04-0011/20         

                     

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów do projektu pt.: „Przez naukę do sukcesu IV”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Działowskiego w Wąbrzeźnie poprzez udział 120 uczniów w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne na rynku pracy oraz podniesienie kompetencji 15 nauczycieli do 30.09.2023.

 

 Formy wsparcia:

1.     1. Dodatkowe zajęcia

a)     Działania na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz podniesienie kompetencji nauczycieli - typ 1,5 i 6

Ø  Zajęcia  rozwijające w Liceum Ogólnokształcącym w Wąbrzeźnie:

ü  Rozwijające z ICT

ü  Rozwijające kreatywność z wykorzystaniem ICT

ü  Zajęcia rozwijające z programowania

ü  Zajęcia rozwijające z języka angielskiego

Ø  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w Liceum Ogólnokształcącym w Wąbrzeźnie

ü  Z matematyki dla maturzystów

b)    Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami

ü  Zajęcia socjoterapeutyczne

c)     Doradztwo zawodowe

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są:

Ø  - w sekretariatach i na stronach internetowych:

×    - Zespołu Szkół Ogólnokształcących: http://liceum-wabrzezno.pl/

Ø  - na stronie internetowej Powiatu Wąbrzeskiego: https://www.wabrzezno.pl/

Ø  - w Biurze Projektu znajdującym się w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, pokój 208,209.

 

Termin składania dokumentów: od 15.02.2023 - 22.02.2023

 

Zainteresowanych uczniów udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie udziału poprzez składanie deklaracji uczestnictwa w sekretariatach szkół i placówkach objętych wsparciem oraz w Biurze projektu.

 

Biuro projektu:

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

ul. Wolności 44

pokój 208,209

tel. 56 688 24 50-57, wew. 158, 152

e-mail: wr@wabrzezno.pl

  • autor: Wydział Funduszy Zewnętrznych i Promocji