Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • REKRUTACJA

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów na staże w ramach projektu "Dziś nauka jutro praca V".

 

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZNIÓW DO PROJEKTU

                    Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów na staże                      

w ramach projektu  „Dziś nauka jutro praca V”

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór na staże zawodowe dla 10 uczniów Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie w ramach projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca V” nr RPKP.10.02.03-04-0049/19, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,                        Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Wąbrzeskim poprzez kompleksową współpracę Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 31 grudnia 2022 r.

 Projekt skierowany jest do uczniów:

 • Technikum w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie

Dla stażystów przewidziano:

 • Stypendium ( 1 750 zł/osobę) za przepracowanie 150 godzin;
 • badania lekarskie w zakresie określonym dla danej branży, w której będą odbywać staż;
 • ubezpieczenie NNW;
 • szkolenie BHP;
 • stroje robocze, materiały i narzędzia zużywalne.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są:

 • w sekretariacie i na stronie internetowej: Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie:https://www.zs-wabrzezno.pl/
 • na stronie internetowej Powiatu Wąbrzeskiego:  wabrzezno.pl
 • w Biurze Projektu znajdującym się w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie,   Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, pokój 208,209.

 

Termin składania dokumentów: od 20 kwietnia 2022r. do 04 maja 2022r.

 

Zainteresowanych uczniów udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie udziału poprzez składanie deklaracji uczestnictwa w sekretariacie Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie lub w Biurze projektu.

Biuro projektu:

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wolności 44

pokój 208,209

tel. 56 688 24 50-57, wew. 158, 152

e-mail: wr@wabrzezno.pl

 • autor: Wydział Funduszy Zewnętrznych i Promocji.

« wstecz