Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • rektutacjaREKRUTACJA

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów na zajęcia w ramach projektu "Dziś nauka jutro praca V".

 

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZNIÓW DO PROJEKTU

 „Dziś nauka jutro praca V” nr RPKP.10.02.03-04-0049/19         

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór  uczniów do projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca V”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Wąbrzeskim poprzez kompleksową współpracę Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 31 grudnia 2022 r.

 Projekt skierowany jest do uczniów:

 • Technikum w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie
  • Zajęcia dla uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk
  • Zajęcia dla uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista
  • Zajęcia dla uczniów kształtujących się w zawodzie technik mechanik

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są:

 • na stronie internetowej Powiatu Wąbrzeskiego: wabrzezno.pl
 • w Biurze Projektu znajdującym się w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, pokój 208,209.

 

Termin składania dokumentów: od 17 września 2021r. do 24 września 2021r.

Zainteresowanych uczniów udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie udziału poprzez składanie deklaracji uczestnictwa w sekretariacie Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie oraz w Biurze projektu.

 

Biuro projektu:

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wolności 44

pokój 208, 209

tel. 56 688 24 50-57, wew. 158, 152

e-mail: wr@wabrzezno.pl

 • autor: Wydział Funduszy Zewnętrznych i Promocji.

« wstecz