Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Sprzedaż nieruchomości w Dębowej Łące29658

OGŁOSZENIE O VII PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca powiatowy zasób nieruchomości, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 274/6 o powierzchni 9,3581 ha, położona w obrębie Dębowa Łąka gmina Dębowa Łąka, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie księga wieczysta KW nr TO1W/00030379/8, gdzie w dziale II wpisano: właściciel – Powiat Wąbrzeski.

  • Sprzedaż nieruchomości w Dębowej Łące29658

Starosta Wąbrzeski ogłosił przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Dębowej Łące

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca powiatowy zasób nieruchomości, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 274/6 o powierzchni 9,3581 ha, położona w obrębie Dębowa Łąka gmina Dębowa Łąka, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie księga wieczysta KW nr TO1W/00030379/8, gdzie w dziale II wpisano: właściciel - Powiat Wąbrzeski.

  • przetargPrzetarg-ustny

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Starosta Wąbrzeski ogłasza III przetarg ustny...

  • przetargPrzetarg-ustny

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Starosta Wąbrzeski ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości, położnej w Dębowej Łące oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 274/6

UCHWAŁA Nr 98/180/2021
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 4 marca 2021 r.
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości, położnej w Dębowej Łące oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 274/6

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 oraz z 2021 r. poz. 11 i 234) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XIX/115/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego o wartości szacunkowej przekraczającej 40 tysięcy złotych uchwala się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość stanowiącą powiatowy zasób nieruchomości, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 274/6 o powierzchni 9,3581 ha, położoną w obrębie Dębowa Łąka gmina Dębowa Łąka, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie księga wieczysta KW nr TO1W/00030379/8, gdzie w dziale II wpisano: właściciel - Powiat Wąbrzeski.

§ 2. Ogłoszenie o przetargu, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, podlega publikacji na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie i w Urzędzie Gminy w Dębowej Łące, a ponadto informację o przetargu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie codziennej ogólnokrajowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wąbrzeskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 92/173/2021 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2020 r. poz. 1990) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość stanowiącą powiatowy zasób nieruchomości, działkę nr 274/6 o powierzchni 9,3581 ha położoną w obrębie Dębowa Łąka gmina Dębowa Łąka, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie księga wieczysta KW nr TO1W/00030379/8, gdzie w dziale II wpisano: właściciel -Powiat Wąbrzeski.
§ 2. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, Urzędu Gminy w Dębowej Łące, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronach internetowych Starostwa Powiatowego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wąbrzeskiemu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości, położnej w Książkach, działka nr 68/6

UCHWAŁA Nr 75/126/2020
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 27 sierpnia 2020 r.


w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości, położnej w Książkach oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 68/6


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284 i 782) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XV/95/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego o wartości szacunkowej przekraczającej 40 tysięcy złotych uchwala się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość stanowiącą powiatowy zasób nieruchomości, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 68/5 o powierzchni 0,5053 ha, położoną w obrębie Książki gmina Książki, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie księga wieczysta KW nr TO1W/00027434/8, gdzie w dziale II wpisano: właściciel - Gmina Książki, użytkownik wieczysty - Powiat Wąbrzeski.

§ 2. Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie i w Urzędzie Gminy w Książkach, a ponadto informację o przetargu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie codziennej ogólnokrajowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wąbrzeskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.