Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości, położnej w Książkach, działka nr 68/6

UCHWAŁA Nr 75/126/2020
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 27 sierpnia 2020 r.


w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości, położnej w Książkach oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 68/6


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284 i 782) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XV/95/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego o wartości szacunkowej przekraczającej 40 tysięcy złotych uchwala się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość stanowiącą powiatowy zasób nieruchomości, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 68/5 o powierzchni 0,5053 ha, położoną w obrębie Książki gmina Książki, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie księga wieczysta KW nr TO1W/00027434/8, gdzie w dziale II wpisano: właściciel - Gmina Książki, użytkownik wieczysty - Powiat Wąbrzeski.

§ 2. Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie i w Urzędzie Gminy w Książkach, a ponadto informację o przetargu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie codziennej ogólnokrajowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wąbrzeskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.