Przez naukę do sukcesu III

 • rektutacjaREKRUTACJA

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów na zajęcia w ramach projektu "Przez naukę do sukcesu III".

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZNIÓW DO PROJEKTU

 „Przez naukę do sukcesu III” nr RPKP.10.02.02-02-04-0018/18         

                     

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór uczniów do projektu pt.: „Przez naukę do sukcesu III”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w 3 szkołach Powiatu Wąbrzeskiego poprzez udział 180 uczniów w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne na rynku pracy oraz podniesienie kompetencji 26 nauczycieli do 30.04.2022.

Formy wsparcia:

 1.  Dodatkowe zajęcie pozalekcyjne i pozaszkolne oraz kursy dla uczniów.                              

a) Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów z TIK, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych.

 • Zajęcia w Liceum Ogólnokształcącym w Wąbrzeźnie:
  • Zajęcia rozwijające z programowania;
  • Zajęcia rozwijające z matematyki;
  • Zajęcia rozwijające z biologii;
  • Zajęcia rozwijające z geografii;
  • Zajęcia z języka angielskiego;
  • Zajęcia z języka niemieckiego;
 1. Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych:
 • Zajęcia w Liceum Ogólnokształcącym w Wąbrzeźnie:
  • Zajęcia eksperymentalne z chemii;
  • Zajęcia eksperymentalne z biologii;
  • Zajęcia eksperymentalne z fizyki;
 1. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi:
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w Liceum Ogólnokształcącym w Wąbrzeźnie:     
  • z matematyki dla maturzystów;

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są:

 • w sekretariatach i na stronach internetowych:
 • Zespołu Szkół Ogólnokształcących: http://liceum-wabrzezno.pl/
 • na stronie internetowej Powiatu Wąbrzeskiego: https://www.wabrzezno.pl/
 • w Biurze Projektu znajdującym się w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, pokój 208,209.

Termin składania dokumentów: od 08.09.2021-22.09.2021

Zainteresowanych uczniów udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie udziału poprzez składanie deklaracji uczestnictwa w sekretariatach szkół i placówkach objętych wsparciem oraz w Biurze projektu.

 

 Biuro projektu:

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wolności 44

pokój 208,209

tel. 56 688 24 50-57, wew. 158, 152

e-mail: wr@wabrzezno.pl

 • autor: Wydział Funduszy Zewnętrznych i Promocji.

Wstecz