Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • PFRON

Drodzy studenci!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie informuje, iż  10 października 2017r. upływa termin przyjmowania wniosków w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Moduł II programu dotyczy pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym albo eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem internetu).
Dofinansowanie może otrzymać osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i pobiera naukę w szkole wyższej, szkole policealnej,  kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
W ramach programu można uzyskać dofinansowanie do opłaty za naukę (czesne), dodatek na pokrycie kosztów kształcenia i dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego. W 2017 roku kwota dofinansowania poniesionych kosztów nauki na semestr/ półrocze objęte dofinansowaniem, wynosi w przypadku:
1)    dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł;
2)    dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do  4.000,00 zł;
3)    opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyższej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż :
1)    700 zł – w sytuacjach, które określi realizator programu;
2)    500 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;
3)    300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny;
4)    300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku jest uzależniona od postępów w nauce i wynosi:
1)    do 25% wyliczonej  dla wnioskodawcy  maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;
2)    do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
3)    do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy edukacji na poziomie wyższym;
4)    do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od czwartego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,
przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.   

Informacje na temat programu dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pok. 27 a także klikając tutaj: INFORMACJE.

 

« wstecz