Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • pfron

„PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III” W 2019 r.

 

 

      W dniu 19 listopada 2018 r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2019r.” Realizatorem programu jest samorząd powiatowy, który przyjmie zaproszenie do programu. Program finansowany jest ze środków PFRON.

 

 

W ramach programu w roku 2019 realizowane będą następujące obszary:
1)  Obszar B- likwidacja barier w urzędach (obiekty, w których mieszczą się urzędy administracji samorządu powiatowego), placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy  w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
2)   Obszar  C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
3)   Obszar D - likwidacja barier transportowych;
4)  Obszar E- dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
5)  Obszar F  - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej,                                                                                                                                                                                                               6)  Obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.


Adresatami programu w poszczególnych obszarach  mogą być  :
1) obszar B -  powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
2)  obszar C - gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
3)  obszar D:
      - placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
      - jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
4)  obszar E – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
5)  obszar F- jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;
6)  obszar G- powiaty.

Wysokość dofinansowania  na realizację każdego projektu dofinansowanego w ramach programu dla Powiatu Wąbrzeskiego  nie może przekroczyć:
1)  dla obszaru B  - 50 % kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu  (w przypadku likwidacji barier w urzędach pomoc nie może przekroczyć 30% kosztów realizacji projektu);
2)  dla obszaru C-50% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu;
3) dla obszaru D -80% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu – w przypadku projektów dotyczących wtz i 70% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą   w ramach programu – w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji;
4)  dla obszaru E – 20% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu;
5)  dla obszaru G – 30 %  wartości środków algorytmu  zaplanowanych  przez powiat w danym roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.            
 

Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi:
1)  Obszar B- do 150.000 zł;
2)  Obszar C- do 34.000 zł na każde nowo utworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
3)    Obszar D:
   a)    do  80.000 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  b)  do 70.000 zł  dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „ mikrobusami’ , które w wersji standardowej są samochodami – 9-cio miejscowymi,
  c)   do 250.000 zł dla autobusów,
4)    obszar E- do 9.000 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych,
5)    obszar F- do 70% kosztów realizacji  projektu nie więcej niż 14.000 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji projektu.


     Szczegółowe informacje na temat programu (treść programu, procedury, kierunki działań), dostępne są na stronie PFRON www.pfron.org.pl   w zakładce  O Funduszu/Programy i zadania PFRON /Programy realizowane obecnie. Wnioski o dofinansowanie wraz projektami i załącznikami można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w terminie  do 31.01.2019 r. Druki wniosków można uzyskać w PCPR pok. 27. 
 

  • autor: Joanna Paczkowska

« wstecz