Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • PCK

Krwiodawcy powiatu wąbrzeskiego

W Wąbrzeźnie w każdą drugą środę miesiąca  RCKiK z Bydgoszczy organizuje otwartą akcję poboru krwi  w  krwiobusie przy Pływalni. 

W 2016 roku było 12  takich akcji.  Dodatkową akcję zorganizował PCK wraz z Intermarche  w ramach kampanii „Zbieramy krew dla Polski”, połączoną  z losowaniem apteczek. Łącznie w roku 2016  - 410 dawców powiatu oddało 183, 249 litra krwi.                    

W roku bieżącym  (do chwili obecnej), w 10 akcjach przy Pływalni  - 322 dawców, oddało 142,270 litrów krwi.

W rejonie działania  OR PCK, którym jest powiat wąbrzeski   – są Honorowi Dawcy Krwi. W  kartotece  nieistniejącego  Klubu HDK PCK  jest zarejestrowanych ich ponad 200, w tym 10 kobiet.

Koła środowiskowe Oddziału Rejonowego PCK w Wąbrzeźnie wśród swoich pełnoletnich członków nie mają zarówno członków, jak i wolontariuszy krwiodawców. Zarząd Oddziału Rejonowego, wypełnia swoje zadania  i wynikające z nich obowiązki na zasadzie wolontariatu - nie ma zatrudnionych pracowników etatowych.  PCK w Wąbrzeźnie opiera się na społecznej pracy członków kół dorosłych i szkolnych kół powiatu oraz członków zarządu. 

Działalność statutowa na rzecz krwiodawstwa prowadzona jest  w PCK przez Kluby HDK. Na terenie powiatu  nie ma KLUBU HDK PCK i stąd nie ma statutowej działalności klubowej na rzecz krwiodawstwa.

Prezes OR Jolanta Sartori zaapelowała, aby krwiodawcy – wzięli w swoje ręce swoje sprawy, aby podjęli  „wspólne działanie, wspólny kierunek i  w końcu wspólny cel:  działanie  na rzecz krwiodawców PCK  i  krzewienie  idei  Honorowego  Krwiodawstwa  Polskiego Czerwonego Krzyża   bowiem  … człowiek jest tyle wart, ile może uczynić dla innych ...”                          

Zapewniła osobiście pełne wsparcie i pomoc w organizacji i funkcjonowaniu Klubu, który zrzeszałby członków PCK - krwiodawców powiatu wąbrzeskiego. Klub nie może liczyć  mniej niż  10 członków zwyczajnych, jest to liczna HDK niezbędna  do  jego zorganizowania.

Na apel odpowiedziało 12  krwiodawców uczestników  spotkania, którzy wyrazili wolę wstąpienia do klubu podpisując  deklarację członkowską  i  wpłaciło skarbnikowi oddziału składkę członkowską.

W dniu 19 października 2017 r. powstał Klub  Honorowych  Dawców  Krwi przy  Oddziale Rejonowym Polskiego  Czerwonego  Krzyża w Wąbrzeźnie”.

Klub zrzesza  i zrzeszać będzie członków PCK – Honorowych Dawców Krwi powiatu wąbrzeskiego.

Klub  HDK  podlegać  będzie zarządowi rejonowemu, który wyraził zgodę na jego utworzenie i  zostanie  zarejestrowany na obszarze jego działania.

Klub  będzie realizował cele  i wynikające z nich zadania  wymienione  w  „Regulaminie Klubu HDK PCK”, przy czym wybór zadań powinien być dostosowany do potrzeb środowiska oraz warunków i możliwości ich realizacji (PCK, również klub pozyskuje środki na finansowanie prowadzonej działalności).

W  dniach 22 – 26 listopada obchodzone „ Dni HDK PCK ”, w dniach tych zostanie zwołane zebranie wszystkich członków klubu przygotowane przez ZOR PCK.  Członkowie  dokonają wyboru organów statutowych oraz przyjęcia projektu planu pracy na 2018r.  – roku obchodów 60.lecia Ruchu Honorowego Krwiodawstwa PCK.

Członkiem klubu  HDK PCK może zostać każdy honorowy dawca krwi, który:

  1. wyraził wolę wstąpienia do PCK  i  został przyjęty przez zarząd klubu,
  2. zobowiązał się do honorowego oddawania krwi lub jej składników,  co najmniej raz w roku kalendarzowym, lub ze względu na stan zdrowia nie może nadal  oddawać krwi,  lecz aktywnie uczestniczy w pracach klubu HDK PCK,
  3. regularnie ( raz na  rok) opłaca składkę członkowską.