Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

4ce8I2kB3wj6QHfSHrAN5Ie8I2kvwBDnjKu3fBlfgAAAABJRU5ErkJgggA=Jean Henri Dunant (1828 – 1910)

 założyciel  Czerwonego Krzyża  i  inicjator Konwencji Genewskiej ,pierwszy w świecie laureat Pokojowej Nagrody Nobla przyznanej w 1901r. powiedział:

 „ wszyscy mogą w ten lub inny sposób,

 każdy w swojej dziedzinie i w miarę swych sił,

przyczynić się w jakimś stopniu  do […] szlachetnego dzieła”

 

Ustawa o publicznej służbie krwi w Polsce krwiodawstwo opiera się na dawcach honorowych, którzy nie otrzymują zapłaty  za oddaną krew dobrowolnie i bezinteresownie.

Pieczę nad krwiodawstwem roztacza publiczna służba krwi, która realizuje swoje zadania we współdziałaniu z Polskim Czerwonym Krzyżem  i organizacjami honorowych dawców krwi.

Krwiodawstwo to  oddawanie krwi przez osoby zdrowe na rzecz osób potrzebujących krwi lub jej składników. Odbiorcami są szpitale, kliniki oraz instytuty dokonujące skomplikowanych operacji, przeszczepów i innych zabiegów, do przeprowadzenia których krew jest niezbędna.

Główny akt prawny dotyczący  krwiodawstwa i krwiolecznictwa  to  USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi. Ustawa została znowelizowana  20 maja 2016r. i obowiązuje od  11 września 2016r. Do chwili spotkania  Minister Zdrowia  wydał  14  aktów wykonawczych, w tym 9 bezpośrednio  dotyczących HDK, wśród nich rozporządzenia  wprowadzające nowe wzory odznak i legitymacji wydawanych w związku  z honorowym dawstwem krwi oraz legitymacji i odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Zgodnie z  zapisem ustawy jednostkami  organizacyjnymi  publicznej służby krwi są m.in. centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa, w tym Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) w Bydgoszczy. Cały system nadzoruje Minister Zdrowia, który koordynuje m.in.: działania związane z organizacją pobierania krwi i jej składników, preparatyką i zaopatrzeniem w krew i jej składniki. Część zadań wykonuje za pośrednictwem Narodowego Centrum Krwi, które  koordynuje  działalność w zakresie organizacji pobierania krwi, oddzielania jej składników oraz zaopatrzenia  w krew. Pobieranie krwi i oddzielanie jej składników jest dopuszczalne wyłącznie przez RCKiK po uzyskaniu akredytacji, a w zakresie pobierania krwi w celu wytwarzania produktów krwiopochodnych, po uzyskaniu zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Krew pobierana jest od dawców krwi w Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  i Oddziałach Terenowych. Centra te z kolei dzięki życzliwości przedstawicieli wielu instytucji organizują wyjazdowe akcje pobierania krwi na terenie całej Polski. W ten sposób możliwość oddania krwi mają te osoby, które z różnych przyczyn nie mogą przyjechać do RCKiK lub Oddziałów Terenowych.

Znowelizowana  w dniu 20 maja 2016r. ustawa o publicznej służbie krwi zapewnia wdrożenie do polskiego prawa przepisów dyrektyw Unii Europejskiej.  

Do ustawy włączono przepis zobowiązujący wszystkie centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa do wprowadzenia systemu jakości  (proces będzie pod ścisłą kontrolą i odpowiadać będzie  wszystkim wymaganym normom oraz standardom, a każdy jego etap będzie opisany w określonej procedurze i będzie możliwy do zweryfikowania, składać się będzie z systemu zarządzania jakością i systemu zapewnienia jakości ).

 W ustawie dodano rozdział  "Czuwanie nad bezpieczeństwem krwi i jej składników", pełnego śledzenia drogi krwi i jej składników – od krwiodawcy do biorcy i na odwrót (system czuwania).  Centra będą miały również obowiązek wdrożyć system umożliwiający identyfikację każdej jednostki i składnika krwi oraz jej ostatecznego przeznaczenia. 

     Ustawa wprowadza podstawy prawne i regulacje odnoszące się do funkcjonowania systemu e-Krew, obowiązku prowadzenia systemu teleinformatycznego e-krew, który zawierał będzie informację o kandydatach i dawcach krwi (w tym dawcach rzadkich grup krwi) oraz informacje o niepożądanych zdarzeniach i reakcjach. System ma zostać wprowadzony do końca 2019r. Dane  przechowywane będą  przez 60 lat od dnia ostatniego wpisu i udostępniane PCK w celu  aktualizowania danych dotyczących osób odznaczonych.

      Wszystkie systemy gwarantują bezpieczeństwo wszystkim biorcom i dawcom krwi oraz wpływają na zachowanie odpowiedniego poziomu i standardu dla całego procesu krwiodawstwa i krwiolecznictwa – od momentu pobrania krwi od dawcy, po jej badania, preparatykę, przechowywanie, transport, wydawanie i przetoczenie biorcy krwi oraz jej składników.

Honorowy Dawca Krwi

Honorowym Dawcą Krwi może być każdy, kto jest:  w wieku od 18 do 65 lat, waży powyżej 50 kg,  przeszedł pozytywnie badanie lekarskie poprzedzające pobranie krwi od kandydata na dawcę krwi lub od dawcy krwi, obejmujące: wywiad medyczny oraz skrócone badanie przedmiotowe, przedstawi dokument  tożsamości ze zdjęciem, adresem zamieszkania oraz nr PESEL.

    Krew jest pobierana od pełnoletnich, zdrowych osób, które zadeklarują swoją dobrą wolę. Każda osoba, która oddała krew lub jej składniki, otrzymuje tytuł  i legitymację (wprowadza się jej nowy wzór) Honorowego Dawcy Krwi wydaną przez  jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi, w której dawca krwi oddał krew lub jej składniki. Honorowemu Dawcy Krwi przysługują następujące uprawnienia i przywileje:    

 1. Posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników o wartości kalorycznej 4.500 kcal

              (tj.: 8 czekolad, 1 wafelek, 1 sok)

 1. Zwolnienie z pracy w dniu, w którym oddaje się krew, i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi
 2. Krwiodawca może uzyskać bezpłatne wyniki badań laboratoryjnych
 3. Zwrot kosztów dojazdu do najbliższego punktu poboru krwi
 4. Bezpłatne otrzymanie „Karty identyfikacyjnej grupy krwi – Krewkarta”
 5. Ulga podatkowa z tytułu darowizn przekazanych na cele krwiodawstwa
 6. Rabaty w ramach akcji „ Razem dla Dawców - Dawcom w Darze”

 

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi

Dawcy, który w dowolnym okresie oddał odpowiednią ilość krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników przysługuje tytuł   i odznaka honorowa  Zasłużony Honorowy Dawca Krwi:

 • Tytuł  „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia”  i  brązowa odznaka honorowa  „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia” 
 • Tytuł  „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia”  i  srebrna odznaka honorowa  „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia”
 • Tytuł  „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia” i  złota odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia 

Poniższe tabele przedstawiają minimalne ilości oddanej krwi, po której przysługują odznaczenia:

MĘŻCZYŹNI

Stopień odznaczenia

III

II

I

Minimalna ilość oddanej krwi (litr)

6

12

18

 

KOBIETY

Stopień odznaczenia

III

II

I

Minimalna ilość oddanej krwi (litr)

5

10

15

 

Odznakę, o której mowa wraz z legitymacją (wprowadza się jej nowy wzór) „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”, wydaje Polski Czerwony Krzyż, na podstawie danych przekazanych przez jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi, w której dawca krwi oddał krew lub jej składniki o objętości uprawniającej do nadania tej odznaki.

Po otrzymaniu tytułu  „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”  przysługuje:

 1. prawo  do korzystania  poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej  oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach
 2. możliwość uzyskania zniżek w komunikacji miejskiej (różne przepisy w różnych miastach)
 3. możliwość zakupu NIEKTÓRYCH leków ze zniżkami
 4. prawo do odznaczeń i wyróżnień

Honorowy Dawca Krwi ZASŁUŻONY dla ZDROWIA NARODU”.

ZASŁUŻONEMU Honorowemu  Dawcy Krwi, który oddał  co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,  mogą być nadawane  ordery i  odznaczenia  oraz odznaka  „Honorowy Dawca Krwi – ZASŁUŻONY dla  ZDROWIA NARODU”.

Znowelizowana ustawa  o publicznej służbie krwi wprowadza nowe zasady nadawania tej odznaki.   Nadany tytuł  Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia narodu  nie  zapewnia  żadnych  dodatkowych  praw  oraz  przywilejów,  a nadaje  go minister właściwy do spraw zdrowia na wniosek:

 1. kierownika jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, w której dawca krwi oddał krew lub jej składniki o objętości uprawniającej do nadania odznaki ( np. RCKiK w Bydgoszczy)
 2. organów ogólnopolskich stowarzyszeń honorowych dawców  krwi ( np. PCK)

Wnioski składane indywidualnie do Ministra Zdrowia nie są rozpatrywane. Wniosek wymaga oznaczenia i podpisu upoważnionego pracownika centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa

Zarząd OR PCK zaprosił  na spotkanie wszystkich  27 krwiodawców powiatu wąbrzeskiego, którzy oddali ponad 20 litrów krwi (niektórzy  z nich oddali jej powyżej 50 litrów). Są to krwiodawcy,  o których zarząd posiada informacje o oddanej ilości krwi na podstawie kartoteki nieistniejącego  Klubu HDK PCK, a którzy nie posiadają tego tytułu, gdyż dotychczas obowiązujące kryteria  jej przyznawania wymagały poza oddaniem 20 litrów krwi - wykazania się  przez dawcę działalnością społeczną na rzecz krwiodawstwa.

Zasady funkcjonowania RUCHU HONOROWEGO KRWIODAWSTWA
w  Polskim Czerwonym Krzyżu

PCK  prowadzi działania na rzecz rozwoju krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz pozyskiwania honorowych dawców krwi. 

     "Oddając krew - darujesz życie" - to hasło towarzyszy działaniom Polskiego Czerwonego Krzyża od 59 lat - od czasu, gdy PCK zajął się organizacją i propagowaniem honorowego krwiodawstwa oraz uświadamianiem znaczenia krwi w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego.

W Stowarzyszeniu działa Ruch HK, którego strukturę organizacyjną tworzą kluby jako podstawowe jednostki organizacyjne PCK i rady honorowego krwiodawstwa.

Byliśmy w Polsce pierwsi i do dziś systematycznie realizujemy tę ideę. Honorowych dawców krwi Polskiego Czerwonego Krzyża na terenie Polski są dziesiątki tysięcy. Zrzeszeni są w ponad tysiącu Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK działających przy zakładach pracy, uczelniach, szkołach, w lokalnych środowiskach. Wszystkim przyświeca jeden cel – ratować zdrowie i życie ludzkie, ponieważ tego najcenniejszego z leków wciąż nie można niczym zastąpić.

     W  2016r. w  Stowarzyszeniu  działało 1 076 Klubów HDK PCK, skupiających 28 624 członków PCK i 49 549 wolontariuszy, którzy w 2016 roku oddali 131 125,89 litry krwi, co stanowiło 27,32% ogólnie pobranej krwi od dawców honorowych w Polsce.

      Krwiodawcy  PCK  to nie tylko wyłącznie dawcy. W Klubach HDK PCK działają ludzie, którzy promują honorowe krwiodawstwo i przekonują, że oddać krew to dać drugiemu człowiekowi cząstkę swojego życia.

     Kluby  HDK PCK w ramach działań promocyjnych na terenie całego kraju podejmują szereg inicjatyw, a wśród nich zorganizowały  m.in.: doraźne akcje poboru np. w odzewie na apel służby zdrowia, szkolenia, pogadanki, konkursy, wspólne wyjazdy lub imprezy sportowe. Kluby pozyskują nowe firmy do akcji  „ Razem dla Dawców – Dawcom w Darze”. Otaczają troską i opieką członków klubu HDK PCK. Wnioskują o nadanie odznaczeń i wyróżnień  członkom klubu  oraz organizują uroczysty sposób ich wręczania.

    Rady HDK działają przy oddziałach rejonowych i okręgowych PCK, a ich działalność dotyczy przede wszystkim koordynacji  i inspiracji prac klubów oraz współpracy ze służbą krwi. Nad całokształtem prac  Ruchu oraz jego ogólnopolską strategią czuwa, powołana przy Zarządzie Głównym PCK - Krajowa Rada Honorowego Krwiodawstwa.

     Członkowie ruchu honorowego krwiodawstwa    –  zarówno  członkowie zwyczajni  zrzeszeni w jednostkach podstawowych PCK,  jak i wolontariusze  z nim współpracujący –  aktywnie uczestniczą  w realizacji zadań statutowych, w tym szczególnie na rzecz  rozwoju  krwiodawstwa  i krwiolecznictwa oraz pozyskiwania  honorowych dawców krwi.   Wszystkim jednakowo wdzięczni jesteśmy za to, że są z nami w Stowarzyszeniu  i uczestniczą  w humanitarnej misji PCK.

W przygotowanej prezentacji, uczestnicy  spotkania zapoznali się  z  warunkami   utworzenia i  funkcjonowania  Klubu HDK PCK działającego na rzecz krwiodawstwa. Zapoznali się również z prawami i obowiązkami członków klubu.

Krwiodawcy powiatu wąbrzeskiego

W Wąbrzeźnie w każdą drugą środę miesiąca  RCKiK z Bydgoszczy organizuje otwartą akcję poboru krwi  w  krwiobusie przy Pływalni. 

W 2016 roku było 12  takich akcji.  Dodatkową akcję zorganizował PCK wraz z Intermarche  w ramach kampanii „Zbieramy krew dla Polski”, połączoną  z losowaniem apteczek. Łącznie w roku 2016  - 410 dawców powiatu oddało 183, 249 litra krwi.                    

W roku bieżącym  (do chwili obecnej), w 10 akcjach przy Pływalni  - 322 dawców, oddało 142,270 litrów krwi.

W rejonie działania  OR PCK, którym jest powiat wąbrzeski   – są Honorowi Dawcy Krwi. W  kartotece  nieistniejącego  Klubu HDK PCK  jest zarejestrowanych ich ponad 200, w tym 10 kobiet.

Koła środowiskowe Oddziału Rejonowego PCK w Wąbrzeźnie wśród swoich pełnoletnich członków nie mają zarówno członków, jak i wolontariuszy krwiodawców. Zarząd Oddziału Rejonowego, wypełnia swoje zadania  i wynikające z nich obowiązki na zasadzie wolontariatu - nie ma zatrudnionych pracowników etatowych.  PCK w Wąbrzeźnie opiera się na społecznej pracy członków kół dorosłych i szkolnych kół powiatu oraz członków zarządu. 

Działalność statutowa na rzecz krwiodawstwa prowadzona jest  w PCK przez Kluby HDK. Na terenie powiatu  nie ma KLUBU HDK PCK i stąd nie ma statutowej działalności klubowej na rzecz krwiodawstwa.

Prezes OR Jolanta Sartori zaapelowała, aby krwiodawcy – wzięli w swoje ręce swoje sprawy, aby podjęli  wspólne działanie, wspólny kierunek i  w końcu wspólny cel:  działanie  na rzecz krwiodawców PCK  i  krzewienie  idei  Honorowego  Krwiodawstwa  Polskiego Czerwonego Krzyża   bowiem  … człowiek jest tyle wart, ile może uczynić dla innych ...”                          

Zapewniła osobiście pełne wsparcie i pomoc w organizacji i funkcjonowaniu Klubu, który zrzeszałby członków PCK - krwiodawców powiatu wąbrzeskiego. Klub nie może liczyć  mniej niż  10 członków zwyczajnych, jest to liczna HDK niezbędna  do  jego zorganizowania.

Na apel odpowiedziało 12  krwiodawców uczestników  spotkania, którzy wyrazili wolę wstąpienia do klubu podpisując  deklarację członkowską  i  wpłaciło skarbnikowi oddziału składkę członkowską.

W dniu 19 października 2017 r. powstał Klub  Honorowych  Dawców  Krwi przy  Oddziale Rejonowym Polskiego  Czerwonego  Krzyża w Wąbrzeźnie”.

Klub zrzesza  i zrzeszać będzie członków PCK – Honorowych Dawców Krwi powiatu wąbrzeskiego.

Klub  HDK  podlegać  będzie zarządowi rejonowemu, który wyraził zgodę na jego utworzenie i  zostanie  zarejestrowany na obszarze jego działania.

Klub  będzie realizował cele  i wynikające z nich zadania  wymienione  w  „Regulaminie Klubu HDK PCK”, przy czym wybór zadań powinien być dostosowany do potrzeb środowiska oraz warunków i możliwości ich realizacji (PCK, również klub pozyskuje środki na finansowanie prowadzonej działalności).

W  dniach 22 – 26 listopada obchodzone „ Dni HDK PCK ”, w dniach tych zostanie zwołane zebranie wszystkich członków klubu przygotowane przez ZOR PCK.  Członkowie  dokonają wyboru organów statutowych oraz przyjęcia projektu planu pracy na 2018r.  – roku obchodów 60.lecia Ruchu Honorowego Krwiodawstwa PCK.

Członkiem klubu  HDK PCK może zostać każdy honorowy dawca krwi, który:

 1. wyraził wolę wstąpienia do PCK  i  został przyjęty przez zarząd klubu,
 2. zobowiązał się do honorowego oddawania krwi lub jej składników,  co najmniej raz w roku kalendarzowym, lub ze względu na stan zdrowia nie może nadal  oddawać krwi,  lecz aktywnie uczestniczy w pracach klubu HDK PCK,
 3. regularnie ( raz na  rok) opłaca składkę członkowską.