Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • Zasłużony PCK

Honorowy Dawca Krwi

Honorowym Dawcą Krwi może być każdy, kto jest:  w wieku od 18 do 65 lat, waży powyżej 50 kg,  przeszedł pozytywnie badanie lekarskie poprzedzające pobranie krwi od kandydata na dawcę krwi lub od dawcy krwi, obejmujące: wywiad medyczny oraz skrócone badanie przedmiotowe, przedstawi dokument  tożsamości ze zdjęciem, adresem zamieszkania oraz nr PESEL.

    Krew jest pobierana od pełnoletnich, zdrowych osób, które zadeklarują swoją dobrą wolę. Każda osoba, która oddała krew lub jej składniki, otrzymuje tytuł  i legitymację (wprowadza się jej nowy wzór) Honorowego Dawcy Krwi wydaną przez  jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi, w której dawca krwi oddał krew lub jej składniki. Honorowemu Dawcy Krwi przysługują następujące uprawnienia i przywileje:    

 1. Posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników o wartości kalorycznej 4.500 kcal (tj.: 8 czekolad, 1 wafelek, 1 sok)
 2. Zwolnienie z pracy w dniu, w którym oddaje się krew, i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi
 3. Krwiodawca może uzyskać bezpłatne wyniki badań laboratoryjnych
 4. Zwrot kosztów dojazdu do najbliższego punktu poboru krwi
 5. Bezpłatne otrzymanie „Karty identyfikacyjnej grupy krwi – Krewkarta”
 6. Ulga podatkowa z tytułu darowizn przekazanych na cele krwiodawstwa
 7. Rabaty w ramach akcji „ Razem dla Dawców - Dawcom w Darze”
   

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi

Dawcy, który w dowolnym okresie oddał odpowiednią ilość krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników przysługuje tytuł   i odznaka honorowa  Zasłużony Honorowy Dawca Krwi:

 • Tytuł  „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia”  i  brązowa odznaka honorowa  „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia” 
 • Tytuł  „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia”  i  srebrna odznaka honorowa  „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia”
 • Tytuł  „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia” i  złota odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia 

Poniższe tabele przedstawiają minimalne ilości oddanej krwi, po której przysługują odznaczenia:

MĘŻCZYŹNI

Stopień odznaczenia

III

II

I

Minimalna ilość oddanej krwi (litr)

6

12

18

 

KOBIETY

Stopień odznaczenia

III

II

I

Minimalna ilość oddanej krwi (litr)

5

10

15

 

Odznakę, o której mowa wraz z legitymacją (wprowadza się jej nowy wzór) „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”, wydaje Polski Czerwony Krzyż, na podstawie danych przekazanych przez jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi, w której dawca krwi oddał krew lub jej składniki o objętości uprawniającej do nadania tej odznaki.

Po otrzymaniu tytułu  „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”  przysługuje:

 1. prawo  do korzystania  poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej  oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach
 2. możliwość uzyskania zniżek w komunikacji miejskiej (różne przepisy w różnych miastach)
 3. możliwość zakupu NIEKTÓRYCH leków ze zniżkami
 4. prawo do odznaczeń i wyróżnień

Honorowy Dawca Krwi ZASŁUŻONY dla ZDROWIA NARODU”.

ZASŁUŻONEMU Honorowemu  Dawcy Krwi, który oddał  co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,  mogą być nadawane  ordery i  odznaczenia  oraz odznaka  „Honorowy Dawca Krwi – ZASŁUŻONY dla  ZDROWIA NARODU”.

Znowelizowana ustawa  o publicznej służbie krwi wprowadza nowe zasady nadawania tej odznaki.   Nadany tytuł  Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia narodu  nie  zapewnia  żadnych  dodatkowych  praw  oraz  przywilejów,  a nadaje  go minister właściwy do spraw zdrowia na wniosek:

 1. kierownika jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, w której dawca krwi oddał krew lub jej składniki o objętości uprawniającej do nadania odznaki ( np. RCKiK w Bydgoszczy)
 2. organów ogólnopolskich stowarzyszeń honorowych dawców  krwi ( np. PCK)

Wnioski składane indywidualnie do Ministra Zdrowia nie są rozpatrywane. Wniosek wymaga oznaczenia i podpisu upoważnionego pracownika centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa

Zarząd OR PCK zaprosił  na spotkanie wszystkich  27 krwiodawców powiatu wąbrzeskiego, którzy oddali ponad 20 litrów krwi (niektórzy  z nich oddali jej powyżej 50 litrów). Są to krwiodawcy,  o których zarząd posiada informacje o oddanej ilości krwi na podstawie kartoteki nieistniejącego  Klubu HDK PCK, a którzy nie posiadają tego tytułu, gdyż dotychczas obowiązujące kryteria  jej przyznawania wymagały poza oddaniem 20 litrów krwi - wykazania się  przez dawcę działalnością społeczną na rzecz krwiodawstwa.

Zasady funkcjonowania RUCHU HONOROWEGO KRWIODAWSTWA
w  Polskim Czerwonym Krzyżu

PCK  prowadzi działania na rzecz rozwoju krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz pozyskiwania honorowych dawców krwi. 

     "Oddając krew - darujesz życie" - to hasło towarzyszy działaniom Polskiego Czerwonego Krzyża od 59 lat - od czasu, gdy PCK zajął się organizacją i propagowaniem honorowego krwiodawstwa oraz uświadamianiem znaczenia krwi w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego.

W Stowarzyszeniu działa Ruch HK, którego strukturę organizacyjną tworzą kluby jako podstawowe jednostki organizacyjne PCK i rady honorowego krwiodawstwa.

Byliśmy w Polsce pierwsi i do dziś systematycznie realizujemy tę ideę. Honorowych dawców krwi Polskiego Czerwonego Krzyża na terenie Polski są dziesiątki tysięcy. Zrzeszeni są w ponad tysiącu Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK działających przy zakładach pracy, uczelniach, szkołach, w lokalnych środowiskach. Wszystkim przyświeca jeden cel – ratować zdrowie i życie ludzkie, ponieważ tego najcenniejszego z leków wciąż nie można niczym zastąpić.

     W  2016r. w  Stowarzyszeniu  działało 1 076 Klubów HDK PCK, skupiających 28 624 członków PCK i 49 549 wolontariuszy, którzy w 2016 roku oddali 131 125,89 litry krwi, co stanowiło 27,32% ogólnie pobranej krwi od dawców honorowych w Polsce.

      Krwiodawcy  PCK  to nie tylko wyłącznie dawcy. W Klubach HDK PCK działają ludzie, którzy promują honorowe krwiodawstwo i przekonują, że oddać krew to dać drugiemu człowiekowi cząstkę swojego życia.

     Kluby  HDK PCK w ramach działań promocyjnych na terenie całego kraju podejmują szereg inicjatyw, a wśród nich zorganizowały  m.in.: doraźne akcje poboru np. w odzewie na apel służby zdrowia, szkolenia, pogadanki, konkursy, wspólne wyjazdy lub imprezy sportowe. Kluby pozyskują nowe firmy do akcji  „ Razem dla Dawców – Dawcom w Darze”. Otaczają troską i opieką członków klubu HDK PCK. Wnioskują o nadanie odznaczeń i wyróżnień  członkom klubu  oraz organizują uroczysty sposób ich wręczania.

    Rady HDK działają przy oddziałach rejonowych i okręgowych PCK, a ich działalność dotyczy przede wszystkim koordynacji  i inspiracji prac klubów oraz współpracy ze służbą krwi. Nad całokształtem prac  Ruchu oraz jego ogólnopolską strategią czuwa, powołana przy Zarządzie Głównym PCK - Krajowa Rada Honorowego Krwiodawstwa.

     Członkowie ruchu honorowego krwiodawstwa    –  zarówno  członkowie zwyczajni  zrzeszeni w jednostkach podstawowych PCK,  jak i wolontariusze  z nim współpracujący –  aktywnie uczestniczą  w realizacji zadań statutowych, w tym szczególnie na rzecz  rozwoju  krwiodawstwa  i krwiolecznictwa oraz pozyskiwania  honorowych dawców krwi.   Wszystkim jednakowo wdzięczni jesteśmy za to, że są z nami w Stowarzyszeniu  i uczestniczą  w humanitarnej misji PCK.