Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • logo

„Aktywny samorząd” w roku 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, informuje, iż od 1 marca 2020 r. można składać wnioski w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W br. będą realizowane następujące formy wsparcia:

I Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
1) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
 a) Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności  (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,   w wieku do lat 18 lub w  wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych;
b) Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu, w wieku aktywności zawodowej;
c) Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego, w wieku aktywności zawodowej;
d) Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych;

2) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
a) Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych, w wieku do lat 18 lub wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych;
b) Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
c) Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych;
d) Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy, w wieku do lat 18 lub w  wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych;
e) Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
3)  Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
a) Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 r. życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym, zatrudnionych lub uczących się lub posiadających potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie, w wieku do 18 lat lub w wieku aktywności zawodowej;
b) Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do (16 roku życia) lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
c) Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziome jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych, potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie;
d) Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych, posiadających potwierdzoną opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego, posiadających potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie;
e) Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu  się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania, w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych;
4) Obszar D - pomoc  w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub  przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.
II Moduł II –  pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę               w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty po za studiami doktoranckimi.
Terminy naboru wniosków
Termin składania wniosków w ramach Modułu I programu trwa od 1 marca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. Termin naboru wniosków w ramach Modułu II programu trwa od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.  na semestr roku szkolnego/akademickiego 2019/2020. Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2020/2021 upływa 10 października 2020 r.
Szczegółowe informacje na temat programu  dostępne są na stronie www.pfron.org.pl zakładka O Funduszu/Programy i zadania PFRON/Programy realizowane obecnie.

« wstecz