Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Program „Aktywny samorząd” w roku 2019

 W dniu 29 stycznia 2019 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  Na rok 2019 w programie przewidziano następujące moduły i obszary działań:

I. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

1)  Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

a) zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o  niepełnosprawności  (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu, w wieku do lat 18 lub w  wieku aktywności zawodowej lub zatrudnieniowych,
b) zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu, w wieku aktywności zawodowej,  
c) zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego, w wieku aktywności zawodowej,   
d) zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych.

2) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

a) Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych, w wieku do lat 18 lub wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych,
b) Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
c) Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oaz oprogramowani, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnieniowych,
d) Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy, w wieku do lat 18 lub w  wieku aktywności zawodowej lub zatrudnieniowych,
e) Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności;

3)  Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się: 

a) Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do (16 roku życia) lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 
b) Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziome jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych, potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
c) Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych, potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
d) Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu  się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania, w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

4) Obszar D - pomoc  w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub  przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka;

II. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty po za studiami doktoranckimi.

Maksymalna kwota dofinansowania 

1) Obszar A:
  a) w Zadaniu 1 –10.000 zł,
  b) w Zadaniu 2 lub 3– 4.800 zł, w tym:

 • dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100 zł
 • dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500 zł,
 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł,
 • dla kosztów tłumacza języka migowego – 500 zł,

  c) w Zadaniu 4 – 4.000 zł;

2)  Obszar B 
  a) w Zadaniu  1:

 • dla osoby niewidomej -24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15.000 zł,
 • dla pozostałych osób  z dysfunkcją narządu wzroku - 9.000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł,

  b) w Zadaniu  2:

 • dla osoby głuchoniewidomej- 4.000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000,00 zł
 • dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,
  c) w Zadaniu 3 – 6.000 zł,
  d) w Zadaniu 4 – 2.500 zł
  e) w Zadaniu 5 – 1.500 zł;

3) Obszar C:

  a) w Zadaniu 2 – 3.500 zł,
  b) w Zadaniu nr 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

 • w zakresie ręki- 9.000 zł,
 • przedramienia – 20.000 zł,
 • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,
 • na poziomie podudzia – 14.000 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
 • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  c) w Zadaniu  4 – do 30% kwot, o których mowa w lit. b;
  d) w Zadaniu 3 i  4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub kosztów dojazdu eksperta na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł;
  e) w Zadaniu 5 – 5.000zł;

4) Obszar D – 200 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

Udział własny Wnioskodawcy

Udział własny Wnioskodawcy w Module I wynosi:

 1. 10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru B, Zadanie 1,4, i 5, Obszaru C, Zadania:  3 i 4,
 2. 15% ceny brutto zakupu/ usługi w ramach Obszaru A, Zadanie  1 i 4 oraz Obszaru D,
 3. 25% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A: Zadanie 2 i 3,
 4. 30% % ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru B Zadanie 3,
 5. 35%  ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru C Zadanie 5.

Moduł II
Moduł II programu dotyczy pomocy w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji  w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Adresaci dofinansowania

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

 1. posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 2. pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

 1. posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
 2. aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

Wysokość dofinansowania.

W 2019 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze objęte dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł
 2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do  4.000 zł 
 3. opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Decyzja w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) dla wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę 764 zł lub zwiększenia kwoty dofinansowania dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego może być podjęta przez Pełnomocników Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii właściwego realizatora programu lub Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Wysokość udziału własnego  Wnioskodawcy w kosztach czesnego.

Wysokość udziału własnego wnioskodawcy w kosztach czesnego:

Liczba form kształcenia 

jednocześnie objętych

dofinansowaniem w 

ramach programu

Wnioskodawcy

zatrudnieni

Wnioskodawcy,którzy nie

są zatrudnieni:

Jedna forma kształcenia na 

na poziomie wyższym (na 

jednym kierunku)

15 % brak udziału własnego

Więcej niż jedna forma

kształcenia na poziomie

wyższym (więcej niż jeden

kierunek)

65 % 50 %

*  warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).

Z obowiązku wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest wnioskodawca,  gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

 1. 700 zł – w sytuacjach, które określi realizator programu;
 2. 500 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;
 3. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny;
 4. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki;
 5. 300 zł- w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2018 lub 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;
 6. 200 zł w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;
 7. 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego.

Dodatek nie przysługuje, jeśli Wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/ uczelnię  w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach programu.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Jego wysokość  jest uzależniona od postępów w nauce i wynosi:

 1. do 50% wyliczonej  dla wnioskodawcy  maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;
 2. do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym; 
 3. do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki  w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.   

Termin naboru wniosków

Termin składania wniosków w ramach modułu I programu będzie trwał od 1 kwietnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. Termin naboru wniosków w ramach modułu II programu będzie trwał od 4 marca 2019 r. do 31 marca 2019 na semestr roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 oraz od 1 września 2019 r. do 10 października 2019 r. na semestr roku szkolnego/akademickiego 2019/2020.

Informacje na temat programu  dostępne są na stronie  www.pfron.org.pl zakładka O Funduszu/Programy i zadania PFRON/ Programy realizowane obecnie.

« wstecz