Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • PFRON

Program „Aktywny samorząd”


      Od 2012 r. Powiat  Wąbrzeski przystępuje do pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Bezpośrednią realizacją programu zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie. Uzyskanie wsparcia  możliwe jest w ramach dwóch modułów programu. Moduł I programu dotyczy  likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, a moduł II  pomocy  w uzyskaniu wykształcenia  na poziomie wyższym, poprzez dofinansowanie kosztów edukacji  w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

 


      Moduł I programu podzielony jest na obszary i zadania:

 • Obszar A Zadanie nr 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie  nr 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie  nr 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie nr 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie nr 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie nr 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie nr 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

Program określa adresatów, którzy mogą skorzystać ze wsparcia.  W ramach modułu I  adresatami programu są:

 • Obszar A zadanie nr 1 – osoby niepełnosprawne posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • Obszar A zadanie nr 2 - osoby niepełnosprawne posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej, dysfunkcja narządu ruchu,
 • Obszar B zadanie - osoby niepełnosprawne posiadające znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja kończyn górnych lub narządu wzroku,
 • Obszar C zadanie nr 2 – osoby niepełnosprawne posiadające znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, 
 • Obszar C zadanie nr 3 i 4 – osoby posiadające stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, potwierdzoną opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego, potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
 • Obszar D - osoby niepełnosprawne posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, aktywność zawodowa, pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

W ramach modułu II programu dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

 1. posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 2. pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi,

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:
1) posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
2) aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

Informacje na temat programu oraz druki wniosków można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pok. 27. Informacje o programie można znaleźć na stronie internetowej www.wabrzezno.pl zakładka PCPR   i  www.pfron.org.pl  zakładka Osoby Niepełnosprawne zakładka Programy PFRON i zadania ustawowe.
PCPR przypomina, iż termin składania wniosków w ramach modułu I programu upływa 30 sierpnia 2018 r. Termin naboru wniosków w ramach modułu II programu będzie trwał od  1 września 2018 r. do 10 października 2018 r. 
 

 

 • autor: Joanna Paczkowska

« wstecz