Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • pfron

Informacja o programie 2018

 

Program „Aktywny samorząd” w roku 2018

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku. Pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uzyskanie wsparcia  możliwe jest w przewidzianych do realizacji modułach, obszarach i zadaniach:

 


I Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

 • Obszar A Zadanie nr 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie  nr 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie  nr 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie nr 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie nr 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie nr 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie nr 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).


Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia  na poziomie wyższym.

Moduł I 
I.  Adresaci programu

 • Obszar A zadanie nr 1 – osoby niepełnosprawne posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • Obszar A zadanie nr 2 - osoby niepełnosprawne posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej, dysfunkcja narządu ruchu,
 • Obszar B zadanie - osoby niepełnosprawne posiadające znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja kończyn górnych lub narządu wzroku,
 • Obszar C zadanie nr 2 – osoby niepełnosprawne posiadające znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, 
 • Obszar C zadanie nr 3 i 4 – osoby posiadające stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, potwierdzoną opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego, potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
 • Obszar D - osoby niepełnosprawne posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, aktywność zawodowa, pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

II. Maksymalna kwota dofinansowania 
1) Obszar A:
    a) w Zadaniu nr 1 –8.000 zł,
    b) w Zadaniu nr 2 – 2.200 zł, w tym:
       -  dla kosztów kursu i egzaminów – 1.600 zł
     - dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, poza wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 600zł;
2) Obszar B 
     a) w Zadaniu nr 1:
       - dla osoby niewidomej -20.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12.000 zł,
       - dla pozostałych osób  z dysfunkcją narządu wzroku - 8.000 zł,
       - dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł,
     b)  w Zadaniu nr 2:
       - dla osoby głuchoniewidomej- 4.000 zł,
       - dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia;
3) Obszar C:
    a) w Zadaniu nr 2 – 3.000 zł,
    b) w Zadaniu nr 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:
       - w zakresie ręki- 9.000 zł,
       - przedramienia – 20.000 zł,
       - ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,
       - na poziomie podudzia – 14.000 zł,
       - na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
       - uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
    c) w Zadaniu nr 4 – do 30% kwot, o których mowa w lit. b;
    d) w Zadaniu nr 3 i nr 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub kosztów dojazdu eksperta na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł;
4) Obszar D – 200 zł miesięcznie, nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.
III Udział własny Wnioskodawcy
Udział własny Wnioskodawcy w Module I wynosi:
1)    10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru B, Zadanie nr 1, Obszaru C
Zadania: nr 3 i nr 4,
2)    15% ceny brutto zakupu/ usługi w ramach Obszaru A, Zadanie nr 1  oraz Obszaru D,
3)    25% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A: Zadanie nr 2.
Moduł II
Moduł II programu dotyczy pomocy w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji  w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).
I. Adresaci dofinansowania
Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:
1)    posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
2)  pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi,
W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:
1) posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
2) aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

II. Wysokość dofinansowania.
W 2018 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/ półrocze objęte dofinansowaniem, wynosi w przypadku:
1)    dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł
2)    dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do  4.000,00 zł 
3)  opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyższej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
Przez przeciętny miesięczny dochód Wnioskodawcy należy rozumieć dochód w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.), obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek. Dochody z różnych źródeł sumują się. W przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2017 r. – M.P. 2017, poz. 884), według wzoru: [(2.577 zł zł x liczba hektarów)/12]/liczba osób w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.
Decyzja w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) dla wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę 583,00 zł lub zwiększenia kwoty dofinansowania dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego może być podjęta przez Pełnomocników Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii właściwego realizatora programu lub Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.


III. Wysokość udziału własnego  Wnioskodawcy w kosztach czesnego.

Wysokość udziału własnego wnioskodawcy w kosztach czesnego:

 

 

Liczba form kształcenia jednocześnie objętych dofinansowaniem w ramach programu

 

 

 

Wnioskodawcy zatrudnieni:

 

 

 

Wnioskodawcy, którzy nie są zatrudnieni:

 

Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku)

 

15 %

 

brak udziału własnego

 

Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek)

 

 

65 % *

 

      50    % *

 

             *  warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).


Z obowiązku wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest wnioskodawca,  gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

IV. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia.
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:
1) 700 zł – w sytuacjach, które określi realizator programu;
2) 500 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;
3) 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny;
4) 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki lub studiuje w przyspieszonym trybie;
5) 300 zł- w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2017 lub 2018 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.
Dodatek nie przysługuje, jeśli Wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę/ uczelnię  w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach programu.
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Jego wysokość  jest uzależniona od postępów w nauce i wynosi:
1)    do 50% wyliczonej  dla wnioskodawcy  maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;
2)    do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym; 
3)    do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki  w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym;
przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.   

V. Warunki uzyskania pomocy na dofinansowanie nauki 
1) Każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON dla 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym – warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:
a)    „STUDENT – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
b)    „STUDENT II  – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

z uwzględnieniem pkt 2 i 7,
2) wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/ półroczy, niż wskazana w pkt 1, mogą uzyskać pomoc w ramach programu – do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów i zostały rozpoczęte, gdy limit, o którym mowa wyżej nie został przekroczony;
3) decyzja o dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku ponownego wsparcia wcześniej dofinansowanego semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego, należy do kompetencji realizatora programu, z zastrzeżeniem pkt 4, przy czym spowolnienie toku studiów nie jest traktowane jako powtarzanie semestru.
4) wypłata dofinansowania w sytuacji, o której mowa w pkt 3 jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, o której mowa w pkt 1 – z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić nie więcej niż dwa razy ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym (szkoła policealna kolegium, szkoła wyższa, przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi) i tylko jeżeli powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje         z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia, likwidacja/zamknięcie kierunku); 
5) wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem przekroczy limit, o którym mowa w pkt 4 (po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza), zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie może korzystać z pomocy w module II, z uwzględnieniem pkt 6;
 6) na pisemny wniosek realizatora programu, decyzję o wyrażeniu zgody na ponowne dofinansowanie kosztów nauki w przypadku wnioskodawcy, który ze względu na stan zdrowia po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza objętego dofinansowaniem w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, podejmują Pełnomocnicy Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; w przypadku podjęcia decyzji, zwrot kwoty dofinansowania kosztów nauki, o którym mowa w pkt 5 –nie ma zastosowania.
W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.
Informujemy, że:
-  dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),
-decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje samorząd powiatowy,
-kwota dofinansowania ze środków PFRON nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę.


przygotowała
Joanna Paczkowska

 

Termin naboru wniosków w ramach programu

 „Aktywny samorząd” w roku 2018


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie informuje, iż wnioski w ramach pilotażowego programu „ Aktywny samorząd”  można składać:

 w ramach Modułu  I 

-od 1kwietnia 2018 r. do 30 sierpnia 2018 r. 

 w ramach Modułu  II – nabór wniosków odbędzie się w dwóch  cyklach:

- od  1 marca 2018 r. do  30 marca 2018 r. na semestr  roku szkolnego/akademickiego 2017/2018

- od 1 września 2018 r. do 10 października 2018 r. na semestr roku  szkolnego/akademickiego 2018/2019.
Informacje na temat programu dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl, www.wabrzezno.pl w zakładce PCPR i  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pok. 27.  

 • autor: Joanna Paczkowska , data: 2018-03-05

« wstecz