Konta bankowe

Podstawowe rachunki bankowe Powiatu Wąbrzeskiego i Starostwa Powiatowego prowadzone przez Getin Noble Bank SA obowiązujące od 1 lipca 2015 r.
20 1560 0013 2249 0676 5000 0001 – rachunek budżetu Powiatu Wąbrzeskiego
63 1560 0013 2249 0676 5000 0003 – Starostwo Powiatowe
dla wpłat (z wyłączeniem opłaty skarbowej) m.in. z tytułu:
– opłat komunikacyjnych
– opłat za wydanie prawa jazdy
– opłat za usunięcie pojazdu
– opłat geodezyjnych
– opłat za wydanie dzienników budowy, tablic informacyjnych
– opłat za trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
– opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa
– opłat za wydanie karty parkingowej
– opłat za wydanie duplikatu legitymacji dokumentującej niepełnosprawność
– opłat za wydanie duplikatu legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności

- opłat za rejestracje jachtów

- opłat z korzystanie z usług środowiskowych domów samopomocy
36 1560 0013 2249 0676 5000 0004 – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
09 1560 0013 2249 0676 5000 0005 – wadia
88 1560 0013 2249 0676 5000 0038 – kary pieniężne nakładane w trybie ustawy Prawo o ruchu drogowym

Opłatę skarbową należ wpłacać w kasie Urzędu Miasta (ul. Wolności 18) lub na rachunek bankowy Gminy Miasto Wąbrzeźno:
61 9484 1033 2319 1806 1080 0004