Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • SESJA RADY POWIATU

Odbędzie się XXXIV sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Na  podstawie art.  15  ust.  1  ustawy z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.  U.  z  2022 r. poz. 1526) Przewodniczący Rady Powiatu zwołał trzydziestą czwartą w VI kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 28 września 2022 roku o godzinie 13:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.

Proponowany porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu.
5. Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacja o działalności Spółki Nowy Szpital Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie w 2021 r.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmieniająca uchwałę Nr XXVII/155/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 
30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny 
w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, dla niektórych nauczycieli szkół i placówek i zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym;
b) zmieniająca uchwałę Nr XXV/111/09 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i placówkach prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski;
c) określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej 
i społecznej na rok 2022;
d)  przyjęcia Powiatowego Programu Psychologiczno-Terapeutycznego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2022-2025
e)  zmiany zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 
na terytorium tego państwa;
f)  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu;
g)   zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2022-2032;
h) zmiany budżetu powiatu na rok 2022.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
10. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
11. Zakończenie.  
 

  • autor: Anna Krasa - Biuro Rady Powiatu

« wstecz