Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym

Mieszkańcy powiatu tworzą z mocy prawa lokalną wspólnotę samorządową.

Ilekroć w ustawie jest mowa o powiecie, należy przez to rozumieć lokalną
wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium.

Organami powiatu są: rada powiatu, zarząd powiatu.

Działalność organów powiatu jest jawna. 

Komisje Rady Powiatu

Projekty uchwał, uchwały Rady Powiatu, imienne wykazy głosowań

Stanowiska Rady Powiatu

Interpelacje radnych

Nagrania, transmisje z obrad

Protokoły z prac rady

Pozostałe materiały z prac rady