Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Odbędzie się XXXIII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Na  podstawie art.  15  ust.  1  ustawy z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.  U.  z  2022 r. poz. 528 i 583) Przewodniczący Rady Powiatu zwołał trzydziestą trzecią w VI kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 30 czerwca 2022 roku o godzinie 14:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.


Proponowany porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu.
5. Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2021.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:
a) udzielenia Zarządowi Powiatu w Wąbrzeźnie wotum zaufania;
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2021;
c) udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Wąbrzeźnie z tytułu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2021;
d) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2022-2032;
e) zmiany budżetu powiatu na rok 2022.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
10. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
11. Zakończenie.  
 

  • autor: Biuro Rady Powiatu

« wstecz